با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری
رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی

آرش آخش؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68195.4013

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان با هیجانات پیشرفت در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه ...  بیشتر