با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فراتحلیل کیفی چارچوب‌های ارزیابی مهارت‌های طرح مسئلة ریاضی

سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/etl.2022.58505.3483

چکیده
  امروزه طرح مسئله یکی از موضوعات مهم در تحقیقات آموزش ریاضی است. یکی از چالش‌های پژوهشگران پس از بررسی مهارت‌های طرح مسئله و بررسی فرآیندهای تفکر، چگونگی ارزیابی آنها است. پژوهش حاضر به بررسی محتوا و روش‌شناسی این پژوهش‌ها می‌پردازد تا ساختار آنها را مشخص کند. این مطالعه، فرا تحلیلی کیفی از چارچوب‌های عمده‌ای که پژوهشگران برای ...  بیشتر