با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64259.3822

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون اثربخشی برنامه آموزش گام دوم بر افزایش کفایت هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه و همراه با پیگیری، 48 دانش‌آموز پسر پایه ششم ابتدایی در دو گروه آزمایش (25 دانش‌آموز) و گواه (23 دانش‌آموز)، قبل و بعد از آموزش به سیاهة بیانگری خشم حالت/ صفت ...  بیشتر