با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
دلالت‌های آموزشی ایده‌ ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی

خدیجه نورانی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 55-68

چکیده
    فلسفه پساساختارگرایی به عنوان فلسفه حاکم بر جوامع غربی با ارائه مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی نوین در گسترش روزافزون استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌ای در آموزش مجازی می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. مقاله حاضر ضمن معرفی مختصر معرفت‌شناسی مکتب پساساختارگرایی به عنوان زمینه رشد ایده ساختارشکنی درصدد است با سه برداشت ضمنی ...  بیشتر