با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
تأثیر رنگ آمیزی مندلا بر حافظه کاری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

سیده مولود سالاری پور؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مرتضی امیدیان؛ ناصر بهروزی

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69614.4105

چکیده
  چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رنگ‌آمیزی مندلا بر حافظة کاری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر سال دوازدهم شهر اهواز انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل نابرابر و پیگیری یک‌ماهه بود. جامعة آماری پژوهش شامل، کلیة دانش‌آموزان دختر پایة دوازدهم سال تحصیلی 1402-1401 شهر اهواز بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

سلیم حقیقی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5139

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک مداخله مبتنی بر چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان در دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز در یک طرح آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل فعال اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم در شاخه نظری شهر اهواز بود که نمونه ...  بیشتر