نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-117

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار