نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 101-109

طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی


اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 73-80

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی