با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی

علی کریمی ارقینی؛ نورالدین میرزایی؛ غلامحسین انتصار فومنی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30473/etl.2020.49923.3119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان انجام شد. این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی به دنبال بررسی این مسئله است که از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مدیریت مدارس و راهبران آموزشی، عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌های ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی کدامند؟ بر این اساس، ابتدا ...  بیشتر