با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63020.3738

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه در خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان انجام شده است. روش پژوهش از نوع طر‌حهای تحقیق آزمایشی مداخله‌ای پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97، رشته علوم تربیتی دانشگاه ...  بیشتر

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری

سمانه حدادی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 79-89

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52876.3225

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری در زبان‌آموزان سطح متوسط و پیشرفته زبان دوم (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با غیر زبان‌آموزان انجام شد و با روش علی- مقایسه‌ای اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل کلیه افرادی که در نیمه اول سال ٩٨، در موسسات آموزش زبان شهر تهران به یادگیری زبان ...  بیشتر