با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
رابطه ساختاری نیازهای بنیادین روان شناختی و اشتیاق تحصیلی:نقش واسطه ای کمال گرایی تحصیلی

فریبا تابع بردبار

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69944.4125

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ساختاری بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اشتیاق تحصیلی با واسطه گری کمال گرایی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شیراز، در سال تحصیلی 1401-1400 با تعداد نمونه 150 نفر بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه نیازهای بنیادین ...  بیشتر

اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن در دانش‌آموزان

فاطمه رحمانی؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ ملیحه رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60710.3608

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی، با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه گواه به شمار می‌رود. به این منظور تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس کاشان در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجومعلممان دختر با اشتیاق تحصیلی پایین

پروین فرج زاده؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50537.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایینانجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش ...  بیشتر