با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم

سعیده پیرحسینلو؛ ولی اله فرزاد؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58320.3469

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجی‌گر راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات معلم در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 360 معلم (200 زن و 160 مرد) از مناطق 4 و 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدندو به پرسش‌نامة هدف‌های پیشرفت معلمان در ...  بیشتر