با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره ابتدایی

حمیده پاک مهر؛ معصومه عزیزی؛ هوشنگ گراوند

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59190.3517

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری برای معلمان دوره ابتدایی با روش پیمایشی بود. پس از برگردان نسخه اصلی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری فیلانی (2003) به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد. آزمودنی‌ها شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد به تعداد 13259 نفر در سال ...  بیشتر