با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 7-17

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر انجام گردید. در این پژوهش، از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری کل دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر مشهد بودند. 40 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان

حسین زارع؛ مجید برادران

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 18-26

چکیده
  یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است که به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با دیگر فرایندهای شناختی نظیر یادگیری، تصمیم‌گیری و تجزیه و تحلیل تعامل دارد. هدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی، بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دوره کارشناسی بود. نمونه پژوهش 360 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، پرسش‌نامه اهداف پیشرفت، و پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر

تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان: نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌‎شناختی اساسی

جواد امانی ساری بگلو؛ فیروزه سپهریان آذر؛ شهرام واحدی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 43-54

چکیده
  از خودبیگانگی، حالت انزوا از یک گروه یا فعالیتی است که انتظار می‌رود فرد در حالت عادی با آن گروه احساس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود. نوجوانانی که دچار از خودبیگانگی تحصیلی هستند، تبدیل به بزرگسالانی می‌شوند که از لحاظ اقتصادی و سیاسی منزوی بوده و در فقر زندگی می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چندسطحی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای ...  بیشتر

ارائه مدل عِلّی پیش‌بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام‌نور استان فارس)

احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ سعید طالبی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 55-68

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان فارس براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک در مورد باورهای هوشی و جهت‌گیری هدف، به روش تحلیل مسیر انجام شد. برای این منظور 523 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان فارس (203 نفر دختر و 320 نفر پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و طبقه‌ای نسبتی ...  بیشتر

رابطه خوش‌بینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران

کیوان مرادی؛ مظفرالدین واعظی؛ محمد فرزانه؛ محمد میرزایی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 69-80

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش‌بینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران می­باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 14304 دانش‌آموز است که با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ادراک از سبک‌های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

حسنعلی ویسکرمی؛ سعیده سبزیان؛ فاطمه پیرجاوید؛ هوشنگ گراوند

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، صفحه 81-94

چکیده
  در چند دهه اخیر، ایجاد و پرورش مهارت‌های یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به یکی از اهداف آموزشی تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی ...  بیشتر