با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان

سهراب مرادی زاده؛ ذبیح اله پیرانی؛ علیرضا فقیهی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5137

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان است، پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول و دوم استان لرستان (128163 نفر) می‌باشند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

ژاله احمدی؛ علی زینالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی متغیرهای استرس تحصیلی، کیفیت خواب و اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه علّی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان دبیرستان‌های ارومیه شامل 204 دانش‌آموز دختر و 156 دانش‌آموز پسر بودند ...  بیشتر

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

سلیم حقیقی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5139

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک مداخله مبتنی بر چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان در دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز در یک طرح آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل فعال اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم در شاخه نظری شهر اهواز بود که نمونه ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

علی خدایی؛ حسین زارع

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت دانشجویان انجام شد. 330 دانشجوی مقطع کارشناسی به پرسش‌نامة تنیدگی تحصیلی ادراک شده (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادا، 2005)، پرسش‌نامة نظم‌بخشی شناختی هیجان (CERQ، گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و نسخة کوتاه پرسش‌نامة ...  بیشتر

مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

مجید علیجان نوده پشنگی؛ محمدرضا بهرنگی؛ بیژن عبداللهی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5141

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‏های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری در کلاس‌های درس مدارس متوسطه صورت گرفت. در انجام پژوهش رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شده که از نظر هدف، کاربردی است. در گردآوری داده‏‏‏‏‏‏ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته چندگانه (16 مدیر، 15 معلم، 8 استاد، 7 گروه دانش‌آموزی و مشاهده 8 تدریس منتخب) استفاده ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5142

چکیده
  هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه 24 سئوالی خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش یک طرح توصیفی – همبستگی است. گروه نمونه 501 نفر شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن بود که از بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان‌های پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استان‌های هرمزگان و بوشهر به روش تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورۀ متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی

فتانه یزدانی؛ عفت عباسی؛ محمد حسنی؛ مجید علی عسگری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 95-117

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5143

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بومی تربیت اجتماعی بر اساس اسناد بالادستی وزارت آموزش و پروش انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر قیاس است. و در بخش کمی نظرخواهی از متخصصان است. جامعه آماری در بخش کیفی، اسناد بالادستی شامل سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی ونمونۀ ...  بیشتر