فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

10.30473/etl.2021.42083.2795

چکیده

از آنجایی‌که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی بود، برای انجام تحقیق از روش‌شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازة اثر کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی استفاده شد. از بین جامعة آماری تحقیق در بازة زمانی 1397-1380 تعداد 28 تحقیق یافت شد که از این تعداد بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر تحقیقات میدانی و ملاک‌های درون تحلیلی، 18 سند پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تحلیل داده‌ها از مدل کوهن و نرم‌افزار CAM2 استفاده شد. در نتایج تحقیق حجم اثر 59/1 برآورد شد که براساس مدل تفسیر کوهنی در حد زیاد است و این امر نشان دهندة تاثیر زیاد کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل بررسی محتوایی تحقیقات انجام شده مانند تناسب نتایج با اهداف تحقیق، نوع چارچوب نظری و نوع راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی ظاهری به روش تحقیق استفاده شده پرداخته شد. جامعة آماری این تحقیق کل مقاله‌های مربوط به حوزة نظری علوم شناختی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علوم شناختی بر یادگیری، حل مسئلة خلاق، مدل‌های مبتنی بر آگاهی ذهنی اثرگذار است. در زمینة ارزشیابی با توجه به اینکه بر اساس علوم شناختی مشکلات افراد در بازیابی است، آزمون‌های مکرر در آموزش ترکیبی توصیه می‌گردد که باعث کاهش مشکلات مربوط به بازیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta –Analysis of the Application of Cognitive Sciences in Blended Learning

نویسندگان [English]

  • Nasim Saeed 1
  • Mohammad Ahamdi Deh Qutbaddini 2
1 Assistant Professor, Educational Sciences, Payame Noor University
2 Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad University
چکیده [English]

Since the main purpose of the research was meta-analysis of the application of cognitive sciences in blended learning, meta-analysis methodology was used on the basis of estimating the effect size of cognitive sciences application on blended learning. From the statistical population of research in the period 2000-2019 28 researches were found, of which 18 research documents were selected as a statistical sample based on purposeful sampling method according to field research and intra-analytical criteria. For analyzing the data Cohen model and CAM2 software were used. In the research results, the effect size was estimated 1.59 which is considered high, based on interpretation of the Cohen model. This shows the great impact of the application of cognitive sciences in blended learning. In this research by using meta-analysis method the content of conducted research, such as the relevance of the results to the research objectives, the type of theoretical framework and the type of suggested solutions were reviewed and in the appearance study, the applied research method was examined. The statistical population of this research was all articles related to the theoretical field of cognitive sciences. The results of the research showed that cognitive sciences influence learning, creative problem solving and models based on mental awareness. In the field of evaluation, based on cognitive sciences, the problem of students is recall. In order to reduce recall problems, repeated tests are recommended in blended learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta Analysis-Cognitive Sciences
  • Blended learning