مدل‌یابی روابط علّی جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ شناختی و هیجان‌های معلم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

10.30473/etl.2021.58320.3469

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجیگر راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات معلم در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 360 معلم (200 زن و 160 مرد) از مناطق 4 و 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار (پاپایانو و چریستودولیس، 2007)، نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی (رویلی، رویسچ، جاریکا و واگن، 2005)، نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپیناون، 2001)، سیاهه هیجان معلم (چن، 2016) و مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل (وتکاتویک و همکاران، 2000) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در نمونة معلمان زن و مرد مدل مفروض واسطه‌مندی نسبی راهبردهای مقابله و هیجانات پیشرفت در رابطة ارزیابی‌های شناختی و جهت‌گیری‌های هدفی با بهزیستی شغلی در معلمان زن و مرد با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، تمامی وزن‌های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و 55 درصد از پراکندگی نمرات بهزیستی شغلی از طریق جهت‌گیری‌های هدفی، ازریابی‌های شناختی، راهبردهای مقابله و هیجان‌های پیشرفت تبیین شد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر موافق با دغدغة غالب محققان تربیتی علاقه‌مند به تحلیل نیمرخ تجارب هیجانی و انگیزشی معلمان نشان داد که پیش‌بینی بهزیستی حرفه‌ای معلمان از طریق کیفیت‌هایی مانند جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی در بستر اطلاعاتی مفاهیمی دیگر مانند راهبردهای نظم‌بخشی هیجانی و هیجان‌های معلم محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Causal Relationships of Goal Orientations and Cognitive Appraisals with Teachers’ Occupational Well-being: The Mediating Role of Cognitive Coping Strategies and Teacher’s Emotions

نویسندگان [English]

  • Valiollah Farzad 1
  • Saeideh Pirhosienloo 2
  • Mansooreh Shahriary Ahmadi 2
1 Psychology Dept.
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

This study examined the mediating effect of teacher’s emotions and cognitive coping strategies on the relationship between cognitive appraisal processes and goal orientations with male and female teachers’ job-related affective well-being. In this correlational study, 360 teachers (200 female and 160 male) who were selected through available sampling, responded the Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire, the Stress Appraisal Measure-Revised, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Teacher Emotion Inventory and the Job-Related Affective Well-Being Scale. Results showed that for total sample and for male and female teachers, the partially mediated model of teacher’s emotions and cognitive coping strategies on the relationship between cognitive appraisal processes and goal orientations with teachers’ emotional well-being had good fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were statistically significant and model' predictors accounted for 55% of the variance in teachers emotional well-being. Overall, the results of the present study consistent with the prevailing concern of educational researchers interested in analyzing the profile of teachers' emotional and motivational experiences showed that predicting the teachers' occupational well-being through qualities such as goal orientation and cognitive appraisals is done in the informational context of other concepts such as emotions and cognitive coping strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal orientations
  • cognitive appraisal processes
  • cognitive coping strategies
  • teacher’s emotions
  • occupational well-being