فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (ETL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله