با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه-گروه روانشناسی

2 گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.30473/etl.2024.70182.4133

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش اعتبارسنجی و هنجاریابی مقیاس کمال‌گرایی تحصیلی دانشگاهی بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع اعتباریابی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال ۱۴۰۲ بودند که ۳۳۸ نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها به روش آنلاین جمع‌آوری شدند. ابزارهای به‌کارگرفته‌شده مقیاس کمال‌گرایی تحصیلی و مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی (MPS)، مقیاس خود انتقادی (LOSC) و مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی (PANP) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها نیز توسط نرم‌افزار ۲۳ - SPSS و Amos تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مقیاس کمال‌گرایی تحصیلی با ۲۷ گویه دارای ۴ عامل است و پایایی پرسش‌نامه ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۸/۰ بود. نتایج بررسی روایی همگرا نشان داد که بین مقیاس کمال‌گرایی تحصیلی دانشگاهی (CAPS) و مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی (MPS)، مقیاس خود انتقادی (LOSC) و مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی (PANP) همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به یافته‌های این پژوهش، مقیاس کمال‌گرایی تحصیلی دانشگاهی دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری مناسب در جهت بررسی کمال‌گرایی تحصیلی استفاده کرد. این ابزار از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validation and standardization of College Academic Perfectionism Scale

نویسندگان [English]

  • Esmaiel soleimani 1
  • hanie pakravan 2

1 urmia university

2 Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

object: The purpose of this research was to validate and standardize the academic perfectionism scale.
Materials and methods: The present research method was descriptive and validation type. The statistical population of the research included all the students of Urmia University in 1402, of which 338 were selected through available sampling. Data were collected online. The tools used were academic perfectionism scale and multidimensional perfectionism scale (MPS), self-criticism scale (LOSC) and positive and negative perfectionism scale (PANP). Pearson's correlation test, confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used for data analysis. Data were also analyzed by SPSS-23 and Amos software.
Findings: The results of the confirmatory factor analysis showed that the academic perfectionism scale with 27 items has 4 factors and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient was 0.88. The results of the convergent validity study showed that there is a significant correlation between academic academic perfectionism scale (CAPS) and multidimensional perfectionism scale (MPS), self-criticism scale (LOSC) and positive and negative perfectionism scale (PANP).
Conclusion: According to the findings of this research, academic perfectionism scale has good psychometric properties and it can be used as a suitable tool to investigate academic perfectionism. This tool has good validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic perfectionism
  • norm seeking
  • perfectionism
  • self-criticism