با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی بازی گروهی، قصه‌گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران

پروین میرزایی؛ سوگل قمری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52869.3224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی گروهی، قصه‌گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران انجام شد. نوع تحقیق، نیمه‌آزمایشی به واسطۀ طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود که ازنظر هدف، در زمرة تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعة مورد نظر، شامل همة دانش‌آموزان پسر دورة اول ابتدایی شهر تهران است ...  بیشتر