فراتحلیل اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی تحولی اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30473/etl.2019.43741.2863

چکیده

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مشکلات سلامت روانی در یادگیرندگان از طریق تضعیف سرمایة روان‌شناختی آنها در تبیین بدکارکردهای شناختی، انگیزشی و هیجانی یادگیرندگان از نقش غیرقابل‌انکاری برخوردار است. در مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی کاربردِ مداخلة تاب-آوری و شناسایی تعدیل‌گرهای چندگانه در این قلمرو مطالعاتی از روش فراتحلیل استفاده شد. پس از تصریح ملاک‌های ورود و خروج، تلاش-های مداخله‌ای مبتنی بر برنامة تاب‌آوری از بانک‌های اطلاعاتی استخراج و از این طریق، ۲۲ پژوهش و ۱۴۷ اندازه اثر برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش با نرم‌افزار CMA2 تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که اندازه اثر کلی اثربخشی مداخلات مبتنی بر برنامه‌ی تاب‌آوری 562/0 بدست آمد. همچنین، نتایج تحلیل اثرات تعدیل‌گر مبتنی بر نوع متغیر وابسته، نوع آزمودنی و فرهنگ بر میزان اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری نشان داد که اندازه اثر در پژوهش‌های شامل شوندة متغیر وابستة مثبت در مقایسه با متغیر وابستة منفی، اندازه اثر پژوهش‌های انجام شده بر روی دانشجویان در مقایسه با دانش‌آموزان و در نهایت، اندازه اثر پژوهش‌های انجام شده در جوامع جمع‌گرا در مقایسه با جوامع فردگرا، بیشتر بود. به طور کلی، نتایج نشان داد اگر چه برنامة تاب‌آوری پنسیلوانیا اساساً با تاکید بر ظرفیت‌های تفسیری ارزیابی‌های شناختی یادگیرندگان و تجهیز منابع مقابله‌ای آنها مانند خوش‌بینی، امید، خودکارآمدی و تاب‌آوری، راهبرد مواجهة فعالانه با مطالبه-گیرهای چالش‌انگیز را جایگزین رویه‌های تلاش‌گریزانه و هیجان‌محور می‌کند، اما تمرکز بر نقش تبیینی برخی تعدیل‌گرها مانند فرهنگ، جامعه هدف و حتی ماهیت مثبت یا منفی پسایندهای مورد انتظار مدل مداخله‌ای نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of the Effectiveness of the Penn Resilience Program (PRP) in Reducing Psychological Distress and Improving Explanatory Style in Students

نویسندگان [English]

  • elham Kooshki 1
  • Omid Shokri 1
  • Saeed Ghanbari 2
  • Jalil Fathabadi 1
1 Department of Applied Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Developmental Social Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The results of various studies show that mental health problems in learners have an undeniable role by weakening their psychological capital in explaining the cognitive, motivational and emotional dysfunction of learners. The meta-analysis method was used to determine the effectiveness of resilience intervention and the identification of multiple moderators in this study. Interventional efforts based on the Resilience Program were extracted from the databases and 22 research and 147 effect sizes were selected for the final analysis. Data were analyzed using CMA2 software. The results showed that the overall effect size regarding to effectiveness of the interventions based on the Resilience Program was 0.562. The results of analyzing moderator effects based on the type of dependent variable, subject type and culture on the effectiveness of Program showed that the effect size in the research included the positive dependent variable in comparison with the negative dependent variable. The effect of research on student sample compared with university students and, finally, the effect size of the research on collective culture was more than that of individualist cultural. In general, the results showed that although the Resilience Program basically emphasized the interpretive capacities of learners' cognitive assessments and the equipping of their coping resources, strategy an active encounter with challenging demands replaces exaggerated attempts and responses, but focuses on the explicit role of some moderators, such as of culture, the target community, and even the positive nature or negative expected predictions of the selected intervention model is also of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta-analysis
  • Resilience
  • Penn Program
  • Moderator