307134a42b92cb6" />

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (ETL) - مرور