اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

ms84sarmadiyahoo.com

سردبیر

دکتر حسین زارع

روانشناسی شناختی استاد-دانشگاه پیام نور استان تهران

h_zarepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد - دانشگاه تربیت مدرس

sajadismmodares.ac.ir

دکتر مهران فرج اللهی

علوم تربیتی استاد-دانشگاه پیام نور

farajollahimyahoo.com

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی دانشیار- دانشگاه شیراز

jowkarshirazu.ac.ir

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی تربیتی دانشیار - دانشگاه تهران

mglavasaniyahoo.com

دکتر محمدحسن صیف

برنامه ریزی آموزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور استان فارس

seyfstudentgmail.com
32253161

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشگاه ارومیه

f.michaeli.maneegmail.com

دکتر اکبر رضایی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

akbar_rezaeipnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمدحسن صیف

برنامه ریزی آموزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

seyfstudentgmail.com