مقایسه تداعی‌های آشکار و ناآشکار بنیان‌های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری: کاربرد آزمون تداعی ناآشکار (IAT)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

10.30473/etl.2021.56025.3352

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسة تداعی‏های آشکار و ناآشکار مربوط به بنیان‏های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و جامعة آماری شامل دانش‏آموزان پسر دورة اول و دوم دبیرستان شهر تهران بود که تعداد ۱۱۳ نفر از چهار دبیرستان به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای در دسترس در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسش‌نامة قلدری ایلی نویز، پرسش‌نامة بنیان‏های اخلاقی (هایت و گراهام، ۲۰۰۷) و آزمون تداعی ناآشکار بنیان‌های اخلاقی (IAT) استفاده شد. داده‏ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تداعی‏های آشکار ابعاد اخلاقی مراقبت/آسیب و اطاعت/براندازی و تداعی‏های ناآشکار ابعاد انصاف/تقلب، وفاداری/خیانت و پاکی/گناه می‏توانند رفتار قلدری را با اطمینان پیش‏بینی کنند (۰۰۰۱/۰p≥). این نتایج تاییدکنندة تعامل نقش آشکار و ناآشکار بنیان‏های اخلاقی در ارتباط با رفتار قلدری است و می‏تواند در شناخت بهتر آن و طراحی مداخلات آموزشی و درمانی روان‌شناختی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of explicit and implicit associations of Moral foundations in students with bullying behavior: Application of implicit association test (IAT)

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadatrasoul 1
  • Sosan Alizadeh Fard 2
1 MS.c. of Clinical Psychology of Payame Noor University
2 Assistant professor of Educational Psychology of Payame Noor University
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the explicit and implicit associations of moral foundations in students with bullying behavior. The research method was descriptive and the statistical population included high school male students in first and second cycle in Tehran. 113 students from four high schools were selected by cluster available sampling method in the academic year of 1998-99. To collect data, the Illinois Bullying Questionnaire, the Moral Foundations Questionnaire (Hyatt and Graham, 2007) , and the Implicit Association Test for moral foundations (IAT) were used. Data were analyzed by using multiple regression analysis. The results showed that explicit associations in the ethical dimensions of care/harm and authority/subversion; and implicit associations in the dimensions of fairness/cheating, loyalty/betrayal, and sanctity/degradation could predict bullying behavior with confidence (p≥ 0.0001). These results confirm the interaction of the explicit and implicit role of moral foundations in relation to bullying behavior and could be effective in better understanding and designing training, and psychological interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit associations
  • Implicit associations
  • Moral Foundations
  • bullying