تحلیل پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

10.30473/etl.2021.49623.3106

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل در جریان یاددهی- یادگیری در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دورة آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران اجرا شد. این پژوهش به ‌صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه با روش نمونه‌گیری هدفمند صورت پذیرفته است. جامعة مورد مطالعه این پژوهش همة دانشجویان دوره‌های الکترونیک دانشگاه تهران بودند که  چهل نفر از آنها که در نیمسال دوم 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند، به‌عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود، متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوة تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه ‌و تحلیل شدند و مصاحبه‌ها تا حد اشباع داده‌ها ادامه یافت. نتایج گویای آن است که 360 گزاره مفهومی اولیه با چهل مقولة فرعی و چهار گزارة مقوله‌ای اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در قالب عوامل آموزشی، فناوری، علمی و فردی قابل‌شناسایی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی با مهارت‌های آموزشی و علمی استادان و عوامل فردی و فناوری هم استادان و هم دانشجویان ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Analysis of the Factors Affecting Interactions in the E-Learning Environment

نویسندگان [English]

  • Javad Pourkarimi 1
  • zohreh alimardani 2
1 Assistant Professor Department of Educational Management and Planning, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
2 M.Sc. Student in Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the interaction in the teaching-learning process among postgraduate students in e-learning at the University of Tehran. This research has been done qualitatively and phenomenologically with purposive sampling method. The statistical population of this study was all students of electronic courses at the University of Tehran, of which 40 who were studying in the second semester of 2018-2019 were studied as a sample. The data collection tool was in-depth semi-structured interviews, the text of the interviews was reviewed and analyzed by qualitative content analysis and content analysis, and the interviews continued until the data were saturated. The results show that 360 basic conceptual propositions with 40 sub-categories and 4 main category propositions affecting the quality of learning can be identified in the form of educational, technological, scientific and personal factors. Findings indicate that interaction in the e-learning environment is directly related to the educational and scientific skills of professors and individual and technological factors of both professors and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • E-Learning
  • University of Tehran