تبیین الگوی علی سبک های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیررسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

2 استاد، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

10.30473/etl.2021.53237.3237

چکیده

هدف کلی پژوهش بررسی روابط سبک یادگیری مرجح و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌ای یادگیری غیررسمی دیجیتال در میان دانشجویان دانشگاه شیراز بود. روش مطالعة حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 320 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده این پژوهش، شامل مقیاس‌های سنجش سبک یادگیری مرجح دانشجویان (دمار-کسکین، ازاتا، بانارا و ریلی، 2015)، یادگیری‌های غیررسمی دیجیتال (هی و لی، 2019)، عملکرد تحصیلی (یو، تیان، وگل و کوک، 2010) بود که پس از محاسبة روایی و پایایی آنها با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ترجیح بیشتر دانشجویان به یادگیری بصری ارتباط مثبت و معناداری با افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال دارد (32/0=β, 0001/0 = p). همچنین، بین ترجیح بیشتر دانشجویان به سبک یادگیری وابستگی با افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (27/0=β, 02/0 = p). افزون بر این، یافته‌ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار افزایش تمایل به یادگیری غیررسمی دیجیتال با بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان است (38/0=β, 0001/0 = p). از سوی دیگر، یافته‌ها نشان داد که افزایش تمایل دانشجویان به یادگیری به صورت وابسته با افزایش عملکرد تحصیلی آنان ارتباط مثبت و معناداری دارد (27/0=β, 01/0 = p)؛ بنابراین یادگیری‌های غیر رسمی دیجیتال با نقش واسطه‌گری خود بین سبک یادگیری مرجح و عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت داشته است و می‌تواند موجب افزایش یا کاهش بهره‌وری عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Causal Model of Students' Preferred Learning Styles, Digi-tal Informal Learning and their Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Elham Heidari 1
  • Rahmatallah Marzoghi 2
  • Zahra Rafatjoo 3
1 Assistant Professor. Department of Administration & Educational Planning, School of Education & Psychology, Shiraz University. Shiraz. Iran
2 Professor. Department of Administration & Educational Planning, School of Education & Psychology, Shiraz University. Shiraz. Ira
3 MS.c. Student, Department of Administration & Educational Planning, School of Education & Psychology, Shiraz University. Shiraz. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between preferred learning style and academic performance with the mediating role of digital informal learning among Shiraz University students. The research method was descriptive-correlational. The research sample consisted of 320 students of Shiraz University who were selected using stratified random sampling method. The tools used in this study include scales for measuring students' preferred learning styles (Ozdamar-Keskin, Ozata, Banar & Royle, 2015), informal digital learning (He and Li, 2019), academic performance (Yu, Tian, Vogel & Kwok, 2010) that after calculating their validity and reliability, by using structural equation models were analyzed. The findings showed that students' preference for visual learning was positively and significantly correlated with increased tendency to informal digital learning (β = 0.32, p = 0.0001).Also, there is a positive and significant relationship between students' preference for dependent learning with increasing tendency to digital informal learning (β = 0.27, p = 0.02).In addition, the findings showed that there was a positive and significant relationship between increasing the tendency to digital informal learning and improving students' academic performance (β = 0.38, p = 0.0001). On the other hand, the findings showed that increasing students' desire to learn depends on increasing their academic performance (β = 0.27, p = 0.01). Thus, digital informal learning with its mediating role has a positive effect on preferred learning style and academic performance and it can increase or decrease academic performance among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preferred Learning Style
  • Digital Informal Learning
  • Academic Performance