بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

10.30473/etl.2021.54020.3273

چکیده

با توجه به نقش هیجانات معلم در محیط آموزشی و اهمیت ابزار اندازه‌گیری در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس صورت پذیرفت. مطالعة حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، غیر آزمایشی و توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل همة دبیران دورة دوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر زابل در سال تحصیلی 99-1398بود (435 نفر). نمونه‌ای در دسترس و به حجم 300 نفر انتخاب شد. جهت اجرای پژوهش، مقیاس‌های هیجان‌پذیری در تدریس (ETS) ویلاویسنسو (2010) و عاطفه مثبت و منفی واتسن (1988) به صورت برخط طراحی و لینک مربوط در اختیار گروه تلگرامی جامعة آماری مذکور قرار گرفت. پس از جمع آوری داده‌ها به تعداد مورد نظر، تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای spss.21 و Lisrel 8.5 انجام گردید. برای احراز روایی از روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی و جهت تعیین پایایی از روش همسانی درونی بهره گرفته شد. بررسی نظر متخصصان، روایی محتوایی را تایید و الگوی همبستگی بین خرده مقیاس‌ها روایی سازة مناسب این مقیاس را نشان داد. همچنین، نتایج حاصله از ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌‌ها با عاطفه مثبت و منفی حاکی از روایی همگرا بود. تحلیل عاملی تأییدی نیز از برازش قابل قبولی برخوردار و نشان داده شد که توزیع ماده‌ها در هر پنج زیر مقیاس خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی با آزمون اصلی مطابقت دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های خشم، غرور، لذت، احساس گناه، ملالت و آزردگی در دامنة 0.79 تا 0.90 به دست آمد. با عنایت به نتایج حاصل، نسخة  فارسی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس ویلاویسنسو (2010) برای جامعة ایرانی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و جهت ارزیابی هیجانات تدریس دبیران دورة دوم متوسطه می‌توان از آن بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Characteristics of the Emotionality in Teaching Scale: Validation, Reliability and Factor Analysis

نویسنده [English]

  • Masoumeh Azizi
PhD in Psychology, University of Zabol , Faculty of Literature and Humanities, Department of Information Science
چکیده [English]

Due to the role of teacher's emotions in the educational environment and the importance of measuring tools in this field, the present study was conducted with the aim of examining the psychometric characteristics of the emotionality in teaching. The research method was descriptive-survey and the statistical population included all the teachers of second cycle of public and non-governmental high schools in Zabol city in academic year of 2019-2020 (435 people). A sample of 300 people was selected. In order to conduct the research, the emotionality in teaching (ETS) of Villavicencio (2011) and the positive and negative emotion of Watson (1988) scales’ were designed online and the relevant link was sent to the Telegram group of the statistical community. After collecting the data in the desired number, statistical analyses were conducted using SPSS21 and Lisrel8.5  software’s. Content validity, structural validity, convergent validity and confirmatory factor analysis were used to achieve validity, and internal consistency method was used to determine reliability .The experts' opinions confirmed the content validity. The correlation pattern between the subscales showed validity of the structure of this scale. Also, the results of correlation coefficients between subscales with positive and negative emotions indicated convergent validity. Confirmatory factor analysis was also acceptable and it was shown that the distribution of substances in all five subscales corresponds to the main test .cronbach's alpha coefficient was obtained for the subscales of anger, pride, pleasure, guilt, boredom and annoyance in the range of 0.79 to 0.90. Regarding the results, the Persian version of the Villavicencio (2011) the emotionality in teaching scales has sufficient validity and reliability for the Iranian society and can be used to evaluate the teaching emotions of high school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • Teaching
  • Emotionality in Teaching
  • Validity
  • Reliability