تدوین مدل علّی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، ، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

10.30473/etl.2021.55255.3321

چکیده

هدف این پژوهش تدوین مدل علی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل‌ معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان نقده تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 550 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند. پرسشنامه‌های رضایت از مدرسه اندرسون و بروک، ادراک محیط کلاس جنتری و همکاران، ادراک حمایت معلم لنت و همکاران، پایستگی تحصیلی مارتین و مارش و درگیری تحصیلی ریو به عنوان ابزارهای سنجش مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با دو نرم‌افزار SPSS و Amosانجام شد. یافته‌ها بیانگر تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار ادراک حمایت معلم و ادراک محیط کلاس بر رضایت از مدرسه از طریق پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود. همچنین پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی بر رضایت از مدرسه اثر مستقیم و معنادار دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع ادراک حمایت معلم و ادراک محیط کلاس می‌تواند پیش‌بین مناسبی برای رضایت از مدرسه دانش‌آموزان از طریق پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of School Satisfaction Model Based on Perception of Classroom Environment and Perception of Teacher Support Mediated by Academic Buoyancy and Academic Engagement

نویسندگان [English]

  • Horeye Bayramnejad 1
  • Yahya Yarahmadi 2
  • Hamzeh Ahmadian 3
  • Maryam Akbari 3
1 Ph.D. Student, Educational Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Psychology Department, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Psychology Department, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was developing a school satisfaction model based on perception of classroom environment and perception of teacher support mediated by academic buoyancy and academic engagement in the students of second cycle of high schools in Naghadeh city through multi-stage cluster sampling method.The data were analyzed by statistical methods including correlation and structural equations model using SPSS and Amos. Questionnaires of Anderson and Brooke's school satisfaction, perception of classroom environment's Gentry et al., perception of teacher support's Lent et al., Martin and Marsh's academic buoyancy, and Reeve's academic engagement were used as data collection tools. The data were analyzed by statistical methods including correlation and structural equations model with SPSS and Amos. Findings showed that academic buoyancy and academic engagement have a direct and significant effect on school satisfaction; while there was a direct, an indirect and a significant effect of the perception of teacher support and the perception of the classroom environment on school satisfaction through academic buoyancy and academic engagement. The results of this investigation showed that in general, the perception of the teacher support and the perception of the classroom environment could be a good predictor of student's school satisfaction through their academic buoyancy and academic engagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Classroom environment
  • Perception of Teacher Support
  • academic buoyancy
  • Academic Engagement
  • School Satisfaction