ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان کردستان

10.30473/etl.2021.52485.3206

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان و مقیاس تاب‌آوری نوجوان (ARS، اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان از روش  آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی پرسش‌نامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعة روایی سازة نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان، ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان با ابعاد مختلف تاب‌آوری روان شناختی نوجوانان گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که نسخة چهار عاملی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور شامل بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن، با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین عامل‌های هوش هیجانی با مؤلفه‌های تاب‌آوری روان شناختی نوجوانان شامل نوجویی، نظم‌بخشی هیجانی و جهت‌گیری مثبت نسبت به آینده، به طور تجربی از روایی سازة نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل‌های بهزیستی، اجتماعی بودن، خودکنترلی و احساساتی بودن به ترتیب برابر با 82/0، 73/0، 73/0 و 70/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعة حاضر نشان داد که نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای سنجش سازة هوش هیجانی صفت‌محور در بین نوجوانان سرآمد ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Trait Emotional Intelligence- Adolescent Short Form: Factor Structure, Validity and Reliability

نویسندگان [English]

  • Ali Khodaei 1
  • Seyed Meysam سید احمدی 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Educational Sciences Expert, Farhangian University of Kurdistan
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence- Adolescent Short Form (TEI-ASF, Petrides, Sangareau, Furnham & Frederickson, 2006) among Iranian gifted adolescents. In this correlational study, 347 gifted adolescents (148 male and 199 female) completed the Trait Emotional Intelligence- Adolescent Short Form (TEI-ASF) and the Adolescent Resilience Scale (ARS, Oshio, Nakaya, Kaneko & Nagamine, 2002). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to determine the TEI-ASF's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the TEI-ASF, correlations between different dimensions of TEI-ASF with scales of adolescent’s resilience was calculated. The results of confirmatory factor analysis based on AMOS software showed that 4-factor structure of the well-being, sociability, self-control and emotionality in the Iranian sample had good fit with data. Correlational analyses between different dimensions of TEI-ASF with scales of adolescent’s resilience provided initial evidence for the TEI-ASF convergent validity. Internal consistency for the well-being, sociability, self-control and emotionality subscales was 0/82, 0/73, 0/73 & 0/70 respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the TEI-ASF as an instrument for measuring Trait Emotional Intelligence among Iranian gifted adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • The Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Adolescent Short Form
  • psychological resilience