مقایسه تاثیر روش های آموزش مبتنی بر نظریه بارشناختی، چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران

10.30473/etl.2020.54246.3283

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه‌ی سه روش آموزش مبتنی بر نظریه‌ی بارشناختی، آموزش چندرسانه‌ای و آموزش سخنرانی در میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش دانش آموزان در یادگیری درس علوم چهارم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، یک مدرسه مجهز به فناوری اطلاعات در شهرستان محمودآباد (استان مازندران)، بود. ابزارهای این پژوهش شامل 1- آزمون یادگیری محقق ساخته در درس علوم چهارم 2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ورلند و همکاران (1985) 3- مقیاس انگیزش پیشرفت تحصیلی (AMS) و 4- مقیاس درجه بندی ذهنی بارشناختی پاس و ون مرینبوئر (1993) بود. نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه‌ها و آزمون یادگیری به کمک تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان یادگیری، انگیزش دانش آموزانی که تحت تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه‌ی بارشناختی بوده اند به طور معناداری بیشتراز دانش آموزانی بود که آموزش چندرسانه‌ای و سخنرانی را در درس علوم دریافت کردند. همچنین میانگین بارشناختی در گروه سخنرانی (47/4)، گروه چندرسانه‌ای (82/3) و در گروه آموزش مبتنی بر نظریه ی بارشناختی (63/3) بود. این بدین معنی است که دانش آموزان گروه آموزش مبتنی بر نظریه‌ی بارشناختی، بار شناختی کمتری از دانش آموزان سایر گروه دریافت کردند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود معلمان و و برنامه ریزان تحصیلی درباره اصول پایه واساسی نظریه بارشناختی آموزش ببینند تا بتوانند این اصول را با توجه به ظرفیت محدود حافظه فعال دانش‌آموزان و با توجه به جنبه‌های انگیزشی محیط یادگیری، در آموزش و برنامه‌ریزی درس‌ها به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive load theory, multimedia and speech teaching methods on learning students' in science courses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezazadeh shermeh 1
  • soheila hashemi 2
1 M.Sc. Graduated of Educational Psychology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate professor, Department of Psychology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to compare three methods of teaching based on the cognitive load theory (CLT), multimedia education, and speech on the level of academic achievement and motivation of students in learning the fourth elementary science course, which was done as a quasi-experimental project. The statistical population of the study selected a school from the schools equipped with information technology in Mahmudabad city. The tools of this research include 1. Researcher learning test made in the fourth science course 2. Questionnaire of academic achievement motivation of the Verland et al. (1985) 3. Scale of academic motivation scale (AMS) and 4. Measurement scale of Pass and Van Merriënboer (1993). The results of the questionnaires and the learning test were analyzed using ANOVA. The results showed that the level of learning, the motivation of students who were influenced by teaching based on the cognitive load theory was significantly higher than students who received multimedia education and speech in science. Also, the mean of the cognitive load was in the speech group (4.47), multimedia group (3.82), and in the training group based on cognitive load theory (3.63). This means that students in the teaching group based on cognitive load theory received less cognitive load than students in other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Motivation
  • cognitive
  • fourth elementary science