دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز 1399، صفحه 9-97 
3. تقویت پردازش شناختی زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعه کیفی

صفحه 33-48

10.30473/etl.2021.54470.3292

مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عربزاده