تقویت پردازش شناختی زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

10.30473/etl.2021.54470.3292

چکیده

یکی از چالش های اساسی در محیط های یادگیری، تسلط یادگیرندگان بر محتوای آموزشی و کاربرد دانش جدید در زندگی واقعی می باشد. پردازش زایشی شامل درک فعالانه اطلاعات آموخته‌شده از طریق سازماندهی مجدد ذهنی و یکپارچه‌سازی آن با دانش قبلی فرد است. با توجه به بدیع بودن مفهوم پردازش زایشی، نیاز است که درخصوص روش های تقویت این نوع یادگیری پزوهش های تکمیلی صورت پذیرد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای تقویت پردازش زایشی از طریق بار شناختی مطلوب انجام شد. روش تحقیق صورت گرفته در این مطالعه، کیفی بوده است که با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با بار شناختی مطلوب بوده که با استفاده از رویکرد هدفمند و بادرنظر گرفتن معیار اشباع نظری، طی ده سال گذشته، 32 مقاله براساس نظر اساتید و متخصصان حوزه پردازش زایشی و بار شناختی، با روش تحلیل مضمون به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی نهایی قرار گرفتند و درنهایت، یافته ها در قالب مضامین پایه(کدها و نکات کلیدی متن)، مضامین سازمان دهنده( مضامین بدست آمده از ترکیب وتلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر( مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) دسته بندی و شبکه مضامین ترسیم شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های مطالعه، پنج مضمون اصلی شامل مضامین، کاربرد چند رسانه ای ها، شخصی سازی، بازخورد، تفکر و یادگیری هدایت شده و 53 مضمون فرعی برای تقویت پردازش زایشی و بار شناختی مطلوب پدیدار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Generative cognitive processing through Germane Cognitive Load: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Maryam Kaboli 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Mohammad Hosein Abdollahi 3
  • mehdi arabzadeh 3
2 University of Kharazmi
3 University of Kharazmi
چکیده [English]

One of the main challenges students in learning environments is learners' mastery of educational content and the application of new knowledge in real life. Generative learning involves actively making sense of to-be-learned information by
mentally reorganizing and integrating it with one’s prior knowledge, thereby enabling learners to apply what they have learned to new situations. Due to the novelty of the concept of generative processing, there is a need for additional research on methods to enhance this type of learning.Therefore, the present study tried to identify and explain the strategies for strengthening generative prossesing (GL) through germane cognitive load (GCL). The research method was qualitative, conducted using thematic analysis method. The study area was all written and digital Persian and English on GCL. Thirty two papers were selected and analyzed as the sample according to the professors using content analysis and purposive approach and selecting texts and the key experts in the field of GL and cognitive load and considering theoretical saturation in the last ten years. The results were categorized as basic themes (codes and key points of the text), organizational themes (themes obtained from the composition and summarizing the basic themes) and inclusive themes (excellent themes containing the principles governing the text as a whole) and the network of themes was plotted. After data analysis, five main themes including multimedia application, personalization, feedback, thought and guided learning, and 53 sub-themes emerged to strengthen optimal generative processing and cognitive load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generative processing
  • Germane cognitive load
  • Thematic Analysis