اثربخشی آموزش راهبردهای هدفگذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدفگذاری دانش آموزان متوسطه اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 پژهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30473/etl.2021.56455.3377

چکیده

در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای هدفگذاری مبتنی بر نظریه ی هدفگذاری بر بهبود هدفگداری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بررسی گردید. بدین منظور 79 دانش آموز پسر پایه ی هفتم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در قالب دو گروه آزمایشی و گروه گواه در پژوهش شرکت نمودند. بسته ی آموزش راهبردهای هدفگذاری بر اساس نظریه ی هدفگذاری توسط پژوهشگران تدوین و در 7 جلسه برای دانش آموزان ارائه شد و تکالیف آن توسط دانش آموزان تکمیل گردید. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نمرات پایانی امتحانات نیمسال اول به عنوان پیش آزمون و معدل نمرات پایانی نیمسال دوم به عنوان پس آزمون استفاده شد، نمره های هدف تعیین شده توسط دانش آموز برای نیمسال اول و دوم جهت سنجش هدفگذاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. درحالیکه نمره هدف دانش آموزان گروه آزمایشی تغییری نکرده بود، خطای نمره هدف آنان به طور معناداری کاهش یافت که نشانگر بهبود و افزایش دقت هدفگذاری تحصیلی دانش آموزان است. آموزش راهبردهای هدفگذاری، علاوه بر بهبود کیفیت هدفگذاری دانش آموزان، می تواند پیشرفت تحصیلی آنان را نیز تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of goal-setting strategies training in improving academic achievement and goal setting accuracy of middle school students

نویسندگان [English]

  • Farzin Haqnazari 1
  • Vahid Nejati 2
  • Hamidreza Pouretemad 3
1 Institute for cognitive and brain sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Institute for cognitive and brain sciences, Shahid Behseshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The effectiveness of goal-setting strategies training designed based on goal-setting theory in the grade goals and academic achievement of middle school students has been investigated in this research. For that aim, 79 seventh grade male students participated in research by random cluster sampling and allocated to experimental and control groups. Goal-setting strategies training package developed based on the goal-setting theory by researchers and presented during 7 sessions to students and the tasks were done by them. Final grades of the first and second semesters were used for evaluating academic achievement and the grade goals set by students for the first and second semesters were used for assessing grade goal setting. The finding showed that the academic achievement of the experimental group increased in comparison with the control group. Whereas the grade goals for the students of the experimental group did not change, their grade goal errors decreased significantly which indicates the improvement and increased accuracy of educational goal-setting of students. Goal-setting strategies training can enhance academic performance and the quality of goal-setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • grade goal
  • goal-setting
  • student