دوره و شماره: دوره 8، شماره 4(بهار 1400) - شماره پیاپی 32، بهار 1400، صفحه 9-123 
4. تدوین مدل اندازه گیری پرسشنامه اخلاق زیست محیطی

صفحه 43-56

10.30473/etl.2021.57165.3414

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی