تدوین مدل اندازه گیری پرسشنامه اخلاق زیست محیطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.30473/etl.2021.57165.3414

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل ‌اندازه‌گیری پرسشنامه اخلاق زیست‌محیطی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بوده و در قالب مدل اندازه‌گیری به انجام رسید. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان به تعداد 14391 نفر بودند. حجم نمونه که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند، 986 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسشنامه اخلاق زیست‌محیطی محقق‌ساخته (1398) مشتمل بر 5 مؤلفه آب، خاک، هوا، گیاهان و جانوران بود. پرسشنامه اولیه بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی به تعداد 130 گویه تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه به روش CVR بررسی شد و گویه‌هایی که ضرایب نسبی روایی کمتر از 29/0 داشتند (26 گویه)، حذف گردیدند. همچنین طی یک مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در اجرای اصلی پرسشنامه، نتایج نشان داد مدل اندازه‌گیری اخلاق زیست‌محیطی از برازش قوی برخوردار است (614/0=GOF). در ضمن نتایج بیانگر آن بود که تمامی سؤالات پرسشنامه اثر معناداری بر روی مؤلفه خود داشتند. همچنین نتایج مدل نشان داد مؤلفه آب بیشترین اثر را بر اخلاق زیست‌محیطی داشته و مؤلفه هوا کمترین اثر را بر آن دارد. علاوه ‌بر این نتایج نشان داد، میان مؤلفه‌های اخلاق زیست‌محیطی، همبستگی درونی بالایی وجود دارد. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت پرسشنامه اخلاق زیست‌محیطی محقق‌ساخته (1398) از مشخصات روان‌سنجی لازم برای سنجش اخلاق زیست‌محیطی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Measurement Model for the Environmental Ethics Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Iraj Firoozfar 1
  • Alireza Faghihi 2
  • Nasrolah Erfani 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Educational Psychology, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to development of a measurement model for the environmental ethics questionnaire. The research methodology was correlational and was conducted in measurement model. The statistical population of the study included all the 14391 secondary high school students in Hamadan city. The sample size, which was selected by stratified relative sampling method, was 986 students. The tool for data collection was the researcher-made Environmental Ethics Questionnaire (2019), which consists of 5 components (i.e., water, soil, air, plants and animals). The initial questionnaire was developed based on theoretical foundations and research background and contained 130 items. The content validity of the questionnaire was assessed by CVR method and the items with the relative validity coefficient of less than 0.29 (i.e., 26 items) were deleted. In addition, in a pilot study, the reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha. After implementation of the questionnaire, the results showed that the structural model of environmental ethics has goodness of fit (GOF= 0.614). The results, also, indicated that all the questionnaire questions had a significant effect on their component. The results of the model, also, showed that the water component has the greatest effect on environmental ethics and the air component has the least effect on it. In addition, the results showed that there is a high internal correlation between the components of environmental ethics. In conclusion, it can be said that the researcher-made Environmental Ethics Questionnaire (2019) has the necessary psychometric characteristics to measure environmental ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Measurement Model"
  • "environmental ethics"
  • "Questionnaire"