ارائه مدل علی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده (نقش واسطه ای خودکارآمدی و درگیری شناختی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30473/etl.2021.57812.3442

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری از طریق واقعیت افزوده (نقش واسطه ای خودکارآمدی موبایلی و درگیری شناختی) انجام گرفت. برای این منظور، از بین استان‌های نواحی غربی ایران، سه استان (همدان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری) و سپس تعداد 600 دانشجوی دانشگاه پیام نور، به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی، بر اساس فرمول کوکران انتخاب و پس از به کارگیری برنامه واقعیت افزوده، به یک پرسشنامه 52 گویه ای که تلفیقی از پرسشنامه‌های سودمندی ادراک شده دیویس(1989)، نیاز به شناخت کاچیوپو و پتی (1982)، درگیری شناختی آلوکا و اودونگو (2018)، مقیاس خودکارآمدی موبایلی ماهات، مهد ایوب و وانگ (2012) و مقیاس جذب شناختی آگاروال و کاراهانا (2000) بود پاسخ دادند که از آن میان، 556 پرسشنامه تکمیل و به پژوهشگر بازگردانده شد. دادها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که متغیرهای جذب شناختی و نیاز به شناخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق واسطه گری متغیرهای خودکارآمدی موبایلی و درگیری شناختی بر سودمندی ادراک شده یادگیری از طریق واقعیت افزوده ، در بین دانشجویان دوره کارشناسی، اثر معنادار دارند. همچنین بررسی شاخص‌های برازندگی نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، با داده‌های گردآوری شده از دانشجویان دانشگاه پیام نور، برازش مناسبی دارد.
واژگان کلیدی: واقعیت افزوده، جذب شناختی، نیاز به شناخت، درگیری شناختی، خودکارآمدی، سودمندی ادراک شده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

was presenting casual model of cognitive absorption, need for cognition and perceived enjoyment of learning via Augmented Reality (AR): mediating role of mobile self-efficacy and academic engagement

نویسندگان [English]

  • Maryam Darvishi 1
  • mohammad hassan Seif 2
  • Mohammad Reza Sarmadi 3
  • mehran farajollahi 3
1 PhD graduated in distance education, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study was presenting casual model of cognitive absorption, need for cognition and perceived enjoyment of learning via Augmented Reality (AR): mediating role of mobile self-efficacy and academic engagement. for this purpose 3 western provinces (Hamedan, Kermanshah and Chaharmahal-o Bakhtiari) were randomly selected and 600 undergraduate students were selected through randomized multistage cluster sampling based on Cochran's formula and after using AR application , the students completed a 52 items questionnaire that was an integration of following questionnaires : perceived usefulness ( Davis, 1989), need for cognition ( Cacioppo & Petty, 1982) cognitive engagement ( Aloka & Odongo , 2018 ), mobile self- efficacy ( Mahat , Mohd Ayub & Wong , 2012) and cognitive absorption ( Agarwal , R. , & Karahanna, 2000 ). After completing the questionnaire, 556 questionnaires were returned to the researcher and data were analyzed through confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and path analysis. Findings showed that cognitive absorption and need for cognition had a direct and indirect effects on perceived usefulness with mediating role of mobile self- efficacy and cognitive engagement. Also, the results obtained for the fit indices of the proposed model showed that it had a good fit with the data collected from the respondents.
Key words: augmented reality, cognitive absorption, need for cognition, cognitive engagement, self- efficacy, perceived usefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "cognitive absorption"
  • "need for cognition"
  • "cognitive engagement"
  • "self- efficacy"
  • "perceived usefulness"