مقایسه‌ حافظه کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان دو و تک‌زبانه‌‌ (فارسی آذری زبان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه علوم انتطامی

3 غیرشاعل

10.30473/etl.2021.54016.3272

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان تک‌زبانه و دوزبانه فارسی آذری بود. روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوزبانه و تک‌زبانه منطقه 19 شهر تهران در سال 1396 بود که از این جامعه 120 نفر با روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه حافظه کاری (دانیمن و کارپنتر، 1980)، خلاقیت (عابدی، 1363) و انعطاف شناختی (دنیس و ندروالی، 2010) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین حافظه کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در گروه‌های تک‌زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری(p < 0.05) وجود دارد. دانش آموزان دوزبانه کارکرد متفاوت و بالاتری نسبت به دانش آموزان تک زبانه در هر سه متغیر حافظه کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی داشتند. در این زمینه تفاوت دانش آموزان دوزبانه با تک زبانه به ترتیب (7 نمره) درخلاقیت، (4 نمره) درانعطاف پذیری، و (2 نمره) در حافظه کاری بود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش زبان دوم در روند رشدی دانش آموزان می تواند موجب ارتقای توانایی های شناختی آنان بویژه خلاقیت و انعطاف شناختی شده که احتمالا در بهبود عملکرد تحصیلی موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of working memory, creativity and cognitive flexibility in bilingual and monolingual students(Persian Azeri languages)

نویسندگان [English]

  • alireza pirkhaefi 1
  • ahmad sori 2
  • khadijeh zadahmad kalashi 3
1 member of faculty islamic azad university
2 associate professor of psychology department. amin police university.tehran
3 not job
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare working memory, creativity and cognitive flexibility in bilingual and monolingual students of persian azeri languages. The research method was ex post facto. The statistical population of the study consisted of all bilingual and monolingual female students in district 19 of Tehran in 2018 that from this population 120 people were selected by stage sampling. Data collection tools included Working Memory Questionnaire (Dunman & Carpenter, 1980), Creativity (Abedi, 1985) and Cognitive Flexibility (Dennis & vanderwal, 2010). Analysis of variance was used for data analysis. Findings showed that there was a significant difference (p <0.05) between working memory, creativity and cognitive flexibility in monolingual and bilingual groups. In this regard, the differences between bilingual and monolingual students were (7 score) in creativity, (4 score) in flexibility, and (2 score) in working memory. Based on the findings, it can be concluded that second language instruction in students' developmental process can enhance their cognitive abilities, especially creativity and cognitive flexibility, which is likely to improve their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : working memory
  • Creativity
  • Cognitive Flexibility
  • bilingualism
  • monolingual