دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 7-81 
3. بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی

صفحه 25-40

بهمن زندی؛ مرضیه گرامی طیبی؛ بلقیس روشن؛ علی‌اصغر کاکوجویباری