با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش‌بینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران می­باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 14304 دانش‌آموز است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 375 دانش‌آموز به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع چندمرحله‌ای بوده است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموز (اسچنن‌‌موران و همکاران، 2013) و معدل نمرات دانش‌آموزان استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «923/0» ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: 1) بین خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. 2) از میان سه مؤلفه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان (تأکید تحصیلی دانش‌آموزان، اعتماد دانش‌آموزان به معلمان و احساس هویت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه)، تأکید تحصیلی دانش‌آموزان بیشترین سهم را در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between academic optimism and academic achievement in boys high schools students of districts 6, 9 in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Keivan Moradi 1
  • Mozaffaroddin Vaezi 2
  • Mohammad Farzaneh 1
  • Mohammad Mirzaei 1

چکیده [English]

The present paper aims to investigate the relationship between academic optimism and academic achievement in boys high schools students of districts 6, 9 in Tehran city. Descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the students of those schools (14304 student). According to Morgan table, 375 students were selected as samples. Multistage sampling method was used in this research. Student academic optimism questionnaire (Tschannen-Moran et al, 2013) and the average student scores was used for data collection. The questionnaire reliability was evaluated based on cronbach’s alpha (students academic optimism =α0.923). To analyze data inferential statistics (pearson coefficient of correlation and step wise regression) were used. The findings are as follows: [1] There was a significant positive relationship between student­'s academic optimism and academic achievement in boys high schools of districts 6, 9 in Tehran city. [2] Among students academic optimism dimensions (students academic press, students trust in teachers, students identification with school), students academic press accounted for the highest degree of variance in academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Optimism
  • student academic press
  • student trust
  • sense identification with school
  • achievement
حسینی‌طباطبایی، فوزیه؛ قدیمی‌مقدم، ملک‌محمد. (1386). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استان­های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 15، صص 119-147.
ذبیحی‌حصاری، نرجس‌خاتون. (1392). ارتباط خوش­بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش­آموزان با یادگیری تحصیلی دانش­آموزان. پایان­نامه دکتری روان‌شناسی تربیتی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
ژاله‌رضایی، علی. (1372). بررسی شیوه­های مختلف تعامل بین دانش­آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. طرح پژوهشی، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
عباسیان، عبدالحسین؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن. (1391). بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. شماره 21، صص 85-108.
مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز. (1391). نتایج تیمز و پرلز 2011 و مقایسه آن با روند عملکرد دانش­آموزان ایران در دوره­های قبل. بازیابی 18 آذر 1393، از .www.rie.ir
Bevel, R.K. & Mitchell, R.M. (2012). The effects of academic optimism on elementary reading achievement. Journal of Educational Administration, 50 (6), 773-787.
Finn, J.D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59 (2), 117-42.
Furrer, C. & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 148-62.
Gentilucci, J.L. & Muto, C.C. (2007). Principals’ influence on academic achievement:­ The student perspective. NASSP Bulletin, 91 (3), 219-236.    
Gordon, M.F. & Louis, K.S. (2009). Linking parent and community involvement with  student achievement: Comparing principal and teacher perceptions of stakeholder influence. American Journal of Education, 116 (1), 1-31.  
Greene, K. & Anyon, J. (2010). Urban school reform, family support, and student achievement. Reading & Writing Quarterly, 26 (3), 223-236.
Gurol, M. & Kerimgil, S. (2010). Academic optimism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 929-932.
Hoy, W. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of  all students. Journal of Educational Administration, 50 (1), 76-97.
Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43, 425-446.
King Bevel, R. (2010). The effects of academic optimism on student academic achievement in alabama. For the Degree of Doctor of Education. Department of educational leadership, The University of Alabama.
Kirby, M.M. & DiPaola, M.F. (2011). Academic optimism and community engagement in urban schools. Journal of Educational Administration, 49 (5), 542­562.
Ladd, G.W. and Dinella, L.M. (2009). Continuity and change in early school engagement: Predictive of children’s achievement trajectories from first to eighth grade. Journal of Educational Psychology, 101 (1), 190-206.
Mitchell, R. (2004). The effects of trust on student identification and academic performance. Doctoral dissertation, Oklahoma State University, Stillwater, OK.
Smith, P.A. & Hoy, W.K. (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. Journal of Educational Administration, 45 ( 5), 556-568.
Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. & Moore J.r, D.M. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51 (2), 150-175.
Ward, M. (2004). Memo to new board members: Staying focused on student achievement is the hardest part of the job. American School Board Journal, 191 (6), 32-35. 
Zorn, D. & Boler, M. (2007). Rethinking emotions and educational leadership. International Journal of Leadership in Education, 10 (2), 137-151.