با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی در بررسی و داوری مقالات از روش داوری تخصصی دوسو ناشناس استفاده می‌کند. به این معنی که در فرایند داوری مقاله، داور و نویسنده از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. از زمان وصول مقاله در نشریه، تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر به ترتیب طی خواهد شد: