با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایراندر تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1391 اولین جلسه اعضای هیأت تحریریه در دفتر مدیرکل تحقیقات سازمان پیام نور برگزار گردید و در پایان آقای دکتر حسین زارع به عنوان سردبیر مجله انتخاب گردیدند.