اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

ms84sarmadiyahoo.com

سردبیر

دکتر حسین زارع

روانشناسی شناختی استاد-دانشگاه پیام نور استان تهران

h_zarepnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمدحسن صیف

برنامه ریزی آموزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

seyfstudentgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد - دانشگاه تربیت مدرس

sajadismmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر نور هزلینا احمد

استاد، بخش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه سینز مالزی

som.usm.my/index.php/academic-staff/517-dr-noor-hazlina-ahmad-2
hazlinausm.my
0000-0002-2859-4862

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهران فرج اللهی

علوم تربیتی استاد-دانشگاه پیام نور

farajollahimyahoo.com

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی استاد- دانشگاه شیراز

jowkarshirazu.ac.ir

دکتر حسین زارع

روان‌شناسی شناختی استاد-دانشگاه پیام نور استان تهران

h_zarepnu.ac.ir

دکتر محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

ms84sarmadiyahoo.com

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی تربیتی دانشیار - دانشگاه تهران

mglavasaniyahoo.com

دکتر محمدحسن صیف

برنامه ریزی آموزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور استان فارس

seyfstudentgmail.com
32253161

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشگاه ارومیه

f.michaeli.maneegmail.com

دکتر اکبر رضایی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

akbar_rezaeipnu.ac.ir