با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استاد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر ارائۀ مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور از نوع آموزش ترکیبی بر اساس متغیرهای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است. روابط بین متغیرهای مطالعه در قالب یک مدل مفهومی پیشنهادی بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر اردبیل در سال تحصیلی 93-92 است. نمونۀ 280 نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. خرده مقیاس‌های خودکارآمدی، ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدفی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از پرسش‌نامه استراتژی‌های خودانگیخته یادگیری پینتریچ و همکاران (1991) و برای سنجش عملکرد تحصیلی معدل کل دانشجویان به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که داده‌ها با مدل مفهومی خوب برازش یافت و در مدل، خودکارآمدی و راهبردهای خودتنظیمی واسطه اثر جهت‌گیری هدفی (درونی و بیرونی) و ارزش تکلیف بر عملکرد تحصیلی هستند. در یک نتیجه‌گیری کلی اثرهای متغیرهای برون‌زا و درون‌زا در مدل آموزش ترکیبی می‌توان گفت که جهت‌گیری هدف درونی، خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بیشترین تأثیر بر عملکرد تحصیلی دارد. لذا مداخله و کمک به بهبود عملکرد دانشجویان در این سیستم آموزشی باید مطابق با این متغیرهای تأثیرگذار انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prediction model of academic performance of students of distance education based on individual variables self-regulation strategies and motivational beliefs

نویسندگان [English]

  • nasibeh porasghar 1
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Mohammadreza sarmadi 1

چکیده [English]

The general purpose of this paper is to present a predictive model of the academic performance of blended education students based on motivational beliefs variables and self- regulated learning strategies. The relationship among studied variables has been investigated via a proposed model. The target population included all male and female undergraduate students of Payam Noor University of Ardebil in the school year 92-93. The sample of 280 students of Payam Noor University of Ardebil were selected by using stratified random sampling method. Small scales of self-efficacy, task value, goal orientation, and regulatory learning strategies were used which were selected from the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) By Pintich et al (1991) and the average scores of students were used as assessment instrument to assess their academic performance. Findings from data analysis showed that the data were good fitted with conceptual model. In the model, self-efficacy and self-regulation strategies mediate the effects of goal orientation (internal and external) and task value on academic performance. As a whole one can say that in case of the effects of internal and external variables on blended educational model, internal goal orientation and self-efficacy and self-regularity learning strategies have the most effect on academic performance. Therefore, intervention and help improve academic performance of students in the education system should be based on the influential variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Self - Regularity Learning Strategies
  • Students of Blended Learning
اسفندیاری، محمد (1390). ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی دانشجویان، انتظارات پیامد و اهداف عملکردی به عنوان تعیین کننده پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
حجازی، الهه و نقش‌بندی، زهرا (1387). الگوی ساختاری ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خود نظم بخشی در درس ریاضی، تازه‌های علوم شناختی، سال 10، شماره 4، صفحه 27-38.
حسینی، اخترالسادات (1386). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و یادگیری خودنظم‌یافته با عملکرد درس ریاضی دختران سال اول متوسطه شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
دستا، مهدی (1389). نقش اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتظیمی در عملکرد حل مسائل ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دبیرستان شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
رحمانی، خدامراد (1382). بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی و تاریخ بین دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی نابینا و بینا. پایان‌نامه کارشناسی کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز.
سعیدی‌پور، بهمن و میرمعینی، فاطمه (1393). بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگران مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرۀ درس ریاضی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال دوم، شماره هفتم، ص 54-64.
عابدی، صمد؛ سعیدی‌پور، بهمن؛ فرج‌اللهی، مهران و صیف، محمدحسن (1394). مدل‌یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال دوم، شماره هشتم، ص 44-68.
کارشکی، حسین؛ خرازی، سید علی نقی؛ اژه‌ای، جواد و قاضی طباطبایی، محمود (1388). رابطۀ ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی: آزمون یک الگوی علّی. فصلنامه روان‌شناسی.50، 190-205.
محسن‌پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1387). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته ریاضی شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شماره 16، سال پنجم. ص 9-35.
نیکدل، فریبرز (1389). بررسی رابطه ادارک از محیط کلاس و باورهای انگیزشی (جهت‌گیری هدف و خودپنداره تحصیلی) با هیجان‌های تحصیلی و یادگیری خودگردان: نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی. پایان‌نامه رساله دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
 
 
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goal in classroom: student, learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology. 80(3), 160-167.
Artino Jr, A.R. & Stephens, J.M. (2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online, Internet and Higher Education, 12, 146–151.
Barnard, A.L. Lan, Y.W. To, M.Y. Paton, O.V. & Lai, S. (2009). Measuring self-regulation in online and blended learning environments. Internet and Higher Education, 12, 1–6.
Beger, j.l. & Karabenick, S.A. (2011). Motivation and students use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classroom. Learning and instruction, 21, 416-428.
Chen, C.S. (2002). Self-regulated learning strategies and achievement in an introduction to information systems course. Information Technology, Learning and Performance Journal, 20 (1), 11-25.
Cleary, J.C. & Zimmerman, B.J. (2004). Self-regulation empowerment program: A school based program to enhance self-regulated and self-motivation cycles of student learning. Psychology in the Schools, 41(5), 527-550.
Diseth, A. & Kobbeltvedt, T. (2010). A mediation analysis of achievement motives, goals learning strategies, and academic achievement. British journal of educational psychology. Vol. ISS.A: P 671
Eccles, J.S.; Adler, T.F.; Futterman, R.; Goff, S.B.; Kaczala, C.M.; Meece, J.L. & Midgley, C. (1983). Expectancies, values and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), Achievement and achievement motives (pp. 75–146). San Francisco: W.H. Freemen. Educational
Elliot, A.J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychology, 34, 169-189.
Grunschel, C.; Schwinger, M.; Steinmayr, R. & Fries, S. (2016). Effects of using motivational regulation strategies on students' academic procrastination, academic performance, and well-being. Learning and Individual Differences, 49, 162-170.
Hartley, K. & Bendixen, I. (2001). Educational research in the Internet age: Examining the role of individual characteristics. Educational Research, 39(9), 22-26.
Liem, A.D.; Lau, S. & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486–51.
Linenbrink, E.A. & Pintrich, P.R. (2002). Motivational as enabler of academic success. School Psychology Review, 31 (3), 313-327.
Middlton, M.J. & Midgley, C. (1997). A voiding the demonstration of lack ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of psychology, 89 (4), 710-718.
Mojarad, S.N.; Gavam, S.E.; Shabani, S. & Gatab, T.A. (2013). Studying the Effects of Teaching Cognitive and Meta Cognitive Strategies on Self-regulation of Orphan Girl Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 1745 – 1749.
Moore, J.L.; Dickson-Deane, C. & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education, 14, 129-135.
Ozer, E.A. & Akgun, O.E. (2015).The Effects of Irrational Beliefs on Academic Motivation and Academic Self-Efficacy of Candidate Teachers of Computer and Instructional Technologies Education Department. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1287-1292.
Pajares, F. & Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in methodical problem-solving. Contemporary Educational Psychology. 20, 426-443.
Pajares, F. & Miller, M.D. (1994). The role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: Path analysis. Journal of Educational Psychology, 86,193-203.
Pajars, F. (1999). Current direction in self-efficacy research. Advances in motivational achievement, 10, 132-149.
Perels, F. & Dignath, C. (2009). Is it possible to improve mathematical achievement by means of self-regulation strategies? Evaluation of an intervention in regular math classes. European journal of Psychology of Education, 24 (1), 17-31.
Pintrich, P.R.; Smith, D.A.F.; Garcia, T. & McKeachie, W.J. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53,810–814.
Pintrich, P.R. & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning component of classroom academic performance. Journal of educational Psychology, 82(1), 33-40.
Pintrich, P.R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31,459-470.
Pintrich, P.R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of educational Psychology, 92, 544-555.
Pintrich, P.R. & De Groot, E.V. (2010). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal Psychology of Education, 82(1), 33-40.
Pintrich, P.R.; Smith, D.A.F.; Garcia, T. & McKeachie, W.J. (1991). A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and learning.
So, H. & Brush, T.A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors, Computers & Education, 51, 318–336.
Trouillet, R.; Doron, J. & Combes, R. (2016). Metacognitive beliefs, environmental demands and subjective stress states: A moderation analysis in a French. Personality and Individual Differences, 101, 9-15.
Wang, A.Y. & Newlin, M.H. (2002) Predictors of web-student performance: the role of self-efficacy and reasons for taking an on-line class. Computers in Human Behavior, 18, 151–163.
Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement motivation: A developmental perspective. Educational Psychology Review, 6, 49–78.
Wigfield, A. & Eccles, J. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68−81.
Winters, F.I.; Greene, J.A. & Costich, C.M. (2008). Self- Regulation of learning within computer- based Learning environments: A critical analysis. Educational psychology Review, 20(4), 26-38.
Wolters, C.A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal, structures and goal orientations to predict student’s motivation, cognition and achievement. Journal of Educational Psychology, 96(2), 236-250.
Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic learning achievement: The emergence of a social cognitive perspective. Educational Psychology Review, 2,307-323.
Zimmerman, B.J. & Martinez-Pons. (1986). Development of a structural interview for assessing student use of self-Regulated learning strategies, American Educational Research, 23,614-628.
Zimmerman. B.J. (2000). Self-efficacy: An Essential motive to learn Contemporary. Educational psychology. Vol.25, P, 82-91.