با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عده‌ای بر‌این باورند که اساسا «خلق ابزار، تابع نوع تفکر آدمی است». عده‌ایی نیز بر‌این باورند که «فکر، تابع ابزارهایی است که آدمی خلق می‌کند» و دسته سومی نیز هستند که معتقدند بین ابزاری که آدمی تولید می‌کند و تفکر او، نوعی هم‌گرایی و سازواری می‌توان به وجود آورد. اگر این پیش‌فرض که فناوری زایندۀ تفکر و دانش مختص به خود است (دیدگاه دسته دوم) را بپذیریم؛ بنابراین باید بپذیریم که نخست اینکه فناوری در ایجاد و تحول در معنی و مفهوم دانش نقش بنیادی ایفا می‌کند. دوم اینکه فناوری مجازی در آینده غیر قابل کنترل است. سوم اینکه باید به منظور کنار آمدن با بعضی از اقتضائات غیر قابل اجتناب فناوری و فضای مجازی، در مؤلفه‌های تربیت دینی اعم از مفاهیم، تعاریف، حدود و ثغور، دانش دینی، رفتار و عمل دینی نومفهوم‌پردازی[1] اجتهادی متساهل صورت گیرد. چهارم اینکه به جای منفی دیدن اثرهای هر چند درظاهر چالشی و غیر قابل اجتناب فناوری، آن را فرصتی مثبت برای ارائۀ تلقی‌های نو از دین و مؤلفه‌های تربیت دینی بدانیم. این مقاله در پی تبیین مناسبت نوع دوم بین فناوری و تربیت دینی و الزامات منطقی پذیرش آن است که با روش مفهوم‌پردازی مفاهیم کلیدی بحث و تحلیل انتقادی (نقد گفتمان‌های حاکم بر تلقی نسبت به ابزار و رسانه)، نومفهوم‌پردازی مفاهیم اساسی بحث و همچنین استنتاج (استنتاج مدلولاتی برای تربیت دینی متناظر با ماهیت رسانه‌های مجازی) تدوین شده است.[1]. Reconceptualization

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Space and Reconceptualization in Religious Education Components:Challeng and Unknowen Necessirties in Educational Policy

نویسنده [English]

  • Seidmehdi Sajjadi

چکیده [English]

Some believe that basically «the way we think, produces the equipment/tools as well as«. The second group believe that «as we build tools, we think alike«. there is a third group who does not accept the two above views and believe that there would be created sort of convergence and coherence between the technology and thought. If we accept the assumption that the technology is generated by its own knowledge and thinking, so we have to accept the viewpoints of the second group which at first, the technology has a fundamental role in creating and revolving meaning and notion of knowledge. Secondly, virtualized technology will be uncontrollable in the future. Thirdly, conceptualization must have be done to cope with some unavoidable requirements and cyberspace in religious education components including concepts, definitions, boundaries, religious knowledge, behavior and religious practice. Fourth, rather than seeing negative effects of challengeable and unavoidable technology, to see it as a positive opportunity to presenting new attitudes of religion and religious education components. This paper is searching to explain second type relation between technology and religious education and acceptance of its logical requirements. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Space
  • conceptualization
  • Re-conceptualization
  • Religious education
  • Challenges
  • Theorizing
باقری، خسرو و شرفی، محمد رضا (1388) تأملی بر مفهوم دانش و آموزش در جامعۀ دانایی‌محور. فصلنامۀ مطالعات برنامه درسی. شمارۀ 2. ص. 2.
باقری، خسرو (1384). نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، ج 2. تهران، موسسه فرهنگی برهان انتشارات مدرسه.
حسینی، حسن (1391). مطالعات رسانه. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دیباجی، محمد علی (1390). پرداختن به فلسفه رسانه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ.
رشاد، علی‌اکبر (1392). کدام خشونت، کدام مدارا؛ مقاله، سایت پژوهشگاه علوم اسلامی، تاریخ درج: 21/3/92.
سجادی، سید مهدی و ‌ایمانزاده، علی (1388). بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت‌های آن برای برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. شماره 12.
ضرغامی، سعید ( 1387). فلسفه فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران، مبنای خرد.
عطاران، محمد (1385). رایانه و تعلیم و تربیت، محراب قلم،
علم‌الهدی، جمیله ( 1382). تبیین فلسفی کارکردهای پنهان فناوری اطلاعات، سومین همایش برنامه درسی در عصر اطلاعات و ارتباطات، تهران، انجمن برنامه درسی ‌ایران.
یزدانجو، پیام (1381). به سوی پسامدرن: پساساختارگرائی در مطالعات ادبی. تهران: نشرمرکز.
 
 
Atchison, Brad. (2004). Hypertext Literacy: Are We Teaching Students to Read and Write Hypertext? Journal of Educational Computing, Design & Online Learning, Volume 5.
Barrett, N. (1996). The State of the Cybernation. Kogan Page. London.
Bolter, Jay David, Joyce, Michael, Hypertext and Creative Writing, 1987. 127
Boundas, C.V. (1993) «Editor as Introduction». In The Deleuze Reader. C. V -Boundas. ed. Columbia University Press. New York.
Deleuze, Gilles, & Guattari, Félix. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (Brian Massumi, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Geophilosophy of science education. Journal of educational philosophy and theory. Australia. no. 18.
Gough, N. (2010). Shaking the tree, making a rhizome: toward a nomadic
Gregoriou. Zelia. (2004). Comenting the Rhizome: Towards a Minor Philosophy of Education. Educational Philosophy and Theory 36(4): 233-251
Hafner, K and Lyon, M. (1996). Where Wizard Stay up Late: The Origins of the Internet. Simon & Schuster. New York.
Jiuling, xiao. (2009). Thinking like Grass, with Deleuze in Education? Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies. Volume 7 Number 2.
Marinella, Active Reading and the Teaching of Writing, 2007، Lizza132.
Rheingold, H. (1994). The virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Harper Perennial. New York.
Sajjadi, Seyed Mahdi. (2008). Religious Education and Information Technology: Challenges and Problems. Journal of Teaching theology and Religion. vol. 11 no. 4, pp. 185.
Sajjadi. S.M. (2015). Development discourses on the educational system of Iran: A critical analysis of their effects. Policy Futures in Education. 13: 819-834
Siemens. )2009.( Handbook of Emerging Technologies for Learning. University of Manitoba p. 12.
Smith, John, F. Weiss, Stephen &J. Ferguson, Gordon. (1987). A Hypertext Writing Environment and its Cognitive Basis.
Szatmary, D. (2000). The internet, partnerships, and online education continuing higher education Review, 42, 46, 64 -5.