با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر ذهنیت فلسفی و سبک‌های تصمیم‌گیری دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز در سال تحصیلی 1394 بود. بدین منظور 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس‌های سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات وبروس (1995) و ذهنیت فلسفی طالب‌پور و همکاران (1384) به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برنامۀ آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت طی هشت جلسۀ نود دقیقه‌ای و در مدت چهار هفتۀ متوالی به دانشجویان ارائه گردید. بدین منظور نمونۀ تحقیق به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند. گروه آزمایشی، تحت آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت قرار گرفت، درحالی‌که گروه گواه در معرض هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت موجب بهبود ابعاد جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری ذهنیت فلسفی و همچنین سبک‌های تصمیم‌گیری منطقی، اجتنابی، وابسته شده است، در حالی‌که در سبک‌های تصمیم‌گیری آنی و شهودی پس از آموزش، تغییری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Problem-Solving Education based on the Spirituality on the Philosophical Mindset and the Decision- Making Styles of the Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Effatsadat Mortazavi
  • Masomeh Bagherpoor

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effect of the problem-solving education based on the spirituality on the philosophical mindset and the decision-making styles of the nursing students of Bandargaz Islamic Azad University in the academic year 2015. For this, 30 students were randomly selected as the sample group. This is a semi-experimental research with a pre-test, post-test plan and a control group. Questionnaire based on decision-making style Scott & Bruce (1995) and philosophical mindset Talebpour & et al (2005) were used as research tool. The program was presented to students during 8 sessions (each 90 minutes) in four weeks.
The sample group was randomly divided into two 15 person groups, (an experimental group and a control group).The experimental group was taken under Emot- ional self- control training, while the control group was not. Data analysis with descriptive statistics (Mean, Standard Deviation)  and inferential statistics (Covariance Test). The results of analysis covariance showed that teaching problem solving is based on spirituality leads to an improvement of comprehensiveness, flexibility and mind pondering the philosophical and rational decision making styles, avoidant, dependent. While there was no change in styles and intuitive real-time decision after training.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving based on Spirituality
  • Philosophical Mentality
  • Styles of Decision-Making
آقابخشی، حبیب (1388). مهارت‌های زندگی برای دانشجویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری.
احمدی‌فرد، هاجر (1383). مقایسۀ ذهنیت فلسفی دانشجویان سال آخر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 82- 83. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
اژدری فردپری، سیما؛ قاضی، قاسم؛ نورانی‌پور، رحمت‌اله (1390). "بررسی تاثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش‌آموزان". روان‌شناسی تربیتی، 7(21): 55-45.
امامی نائینی، نسرین (1385). مهارت‌های زندگی. تهران: سازمان بهزیستی.
امان‌زاده، آمنه؛ نعمان‌اف، منصور (۱۳۹۴). بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 57-68.
برزنونی، محمدعلی (1389). معنویت نیاز پایای انسان و رمز ماندگاری جوامع انسانی، معنویت در مکتب امیرالمؤمنین، مجموعه مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات، تهران: مرکزآموزش و پژوهش علوم اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین(ع).
بوالهری، جعفر؛ غباری بناب، باقر؛ قهاری، شهربانو؛ میرزایی، مصلح؛ راقبیان، رویا؛ علی‌وند، دیدوس؛ زارعی دوست، الهام (1393). مهارت‌های معنوی، کتاب ویژۀ مربیان، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری دفتر مشاوره و سلامت.
بیک‌زاد، جعفر؛ بیگ‌زاده، یوسف؛ سلطان داداشی، معصومه (1390). "رابطۀ هوش اجتماعی مدیران، ذهنیت فلسفی آنان و سلامت سازمانی مدارس در مقاطع تحصیلی سه‌گانه آموزش و پورش شهرستان بناب". مدیریت فرهنگی، 5(12): 84-69.
جعفرآبادی، طاهره؛ ابوترابی، رزیتا (1389)."ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)". مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 1(1): 234 – 211.
خدایاری‌فرد، محمد؛ زارع‌پور، مریم؛ حجاری، الهه (1390). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان صمیمیت زناشویی. گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی.
رهایی، فاطمه؛ بیدختی، عاطفه؛ دانش‌زاده، فرامرز؛ نمیرانیان، فرامک (1393). تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر سلامت عمومی و عزت نفس دانش‌آموزان، اولین کنفرانس سراسری توسعۀ پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
زارع، حسین؛ برادران، مجید (1393). هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ، دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 18-26.
شمسی‌خانی، سهیلا؛ فرمهینی فراهانی، مولود (1388). بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اراک.
شیخ بهایی، پریسا؛ زارع، حسین (1395). "بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر ارتقا و بهبود سبک‌های تصمیم‌گیری والدین کودکان کم توان ذهنی". پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی، 1(2): 10-1.
صمدی، پروین (1385). "هوش معنوی". اندیشه‌های نوین تربیتی، 2(3): 114- 99.
ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید (1387). "نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران". نشریه مدیریت دولتی، 1(1): 86- 67.
عبداللهی عدلی‌انصار، وحیده؛ فتحی‌آذر اسکندر؛ عبدالهی نیدا (۱۳۹۳). ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 41-52.
نوری، ربابه (1392). مهارت‌های معنوی، کتاب کار دانشجویان. نهران: وزارت علوم و تحقیقات فن‌آوری دانشگاه تهران.
نوری، سوده؛ فیاض، ایراندخت؛ سیف، اصغر (1392). "تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت". پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(1): 121- 139.
 
Bleazby, Jennifer. (2010). Social Recon- structional Learning: Using Philosophy for Children & John Dewey to Overcome Problematic Dualisms in Education and Philosophy”, PhD dissertation, New South Wales.
Haynes, F. (2009). Evaluation of thinking , K2 FA.PCA Conference in Australia, Tasmania Association of philosophy for children.
Hoffman, B. (2010). I think I can, but I'm afraid to try: The role of self efficacy beliefs and mathematics anxiety in mathematics problem solving efficiency. Learning and Individual Differences, 20 (3), 276-283.
Karakas, Fahri. (2007). Global Business and Organizational Excellence, March/ April, Electronic copy of this paper is available at.
Messy, B. (2010). The relationship between quest religious orientation. Forgiveness and essand mental health master thesis, university of Dayton.
Pargament, K.I.; Koenig, H.G. & Perez, L.M. (2000). The many method of religiouscoping: development and initial RCOPE. Journal of Clinical Psychology, 50(51):43-95.
Scott, S.G. & Bruce, R.A. (1995). Decision Making style: The development and assessment of a new measure, Educa-tional and psychological Measurement, 55 (4), 818-828.
Spicer, D.P. & Smith, S. (2005). An examination of the general decision- making style, Journal of Managerial Psychology, 20 (2), 137-238.
Vaughan, F. (2010). What is Spiritual Intelli-gence? Humanistic Psychology, 42(2): 13-16.