با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف توسعۀ مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر پایۀ بینش سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان (مدیران و کارشناسان) دانشگاه پیام نور استان تهران به تعداد 120 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، پس از نمونه‌برداری تصادفی، 91 پاسخ‌نامه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه محقق ساخته بینش با 40 و یادگیری ‌سازمانی با 42 ماده بود، روایی ابزارها به وسیلۀ روایی سازه و اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ (90/0 و 96/0) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است که بینش سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان هر یک مرکب بر شش مؤلفه است که روی هم به ترتیب 1/49 و 5/63 درصد از واریانس کل بینش و یادگیری سازمانی را پوشش می‌دهند. تعیین فاصله اطمینان 99 درصدی متغیرها نشان داد که مؤلفه‌های بینش کارکنان در جامعۀ مورد مطالعۀ بالا و عوامل یادگیری سازمانی به جز رهبری راهبردی و مهارت فردی نیز بالاست اما مؤلفه‌های دیگر در سطح متوسط ارزیابی گردید. پس از اجرای آزمون فریدمن، رتبه‌بندی مؤلفه‌های بینش در جامعه به ترتیب؛ ارتباطات، نگرش، بهره‌وری، خلاقیت، سرپرستی و نظارت و آزادی عمل، اما رتبه‌بندی مؤلفه‌های یادگیری سازمانی در جامعه به ترتیب؛ مهارت فردی، رهبری راهبردی، چشم‌انداز، توانمندسازی، مدل ذهنی و یادگیری تیمی است. به استثنای سرپرستی و نظارت که با تجربه خدمتی رابطه دارد، هیچ یک از متغیرهای دیگر با ویژگی‌های فردی رابطه ندارند. در نهایت نتایج اجرای مدل همبستگی بنیادی، در برون‌داد نهایی تنها یک زوج مدل بهینه معرفی کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Learning Components Prospect based on Insight of Payame Noor University Employees

نویسندگان [English]

  • mahmoud ekrami 1
  • Adeleh Farajpour 2

چکیده [English]

This research was performed for the purpose of developing the organizational learning component based on Tehran Payame Noor university personnel’s insight. Research methods from the point of aim is developing and its approach for collecting data is correlative descriptive. Statistical population of 120 personnels of Tehran province Payame-Noor university (managers and experts) and after simple random sampling method using morgan table, 91 answer sheets were chosen. The tools of measurement have provided two questionnaires, namely insight questionnaire with 40 items and organizational learning questionnaire with 42 item. Reliability of tools was measured by construct validity and validity was determinded using Cronbach's alpha(0.90 and 0.96). Exploratory factor analysis results shows that insight and organizational learning of personnel each compound 6 components which respectively cover 49.1 and 63.5 percent of total variance of insight and organizational learning. The 99 percentage Confidence interval of variables show8ed that insight component in the invested population are estimated high, however organizational learning factors are evaluated average; except for strategic leadership and interpersonal skills which were both estimated high. After executing the Friedman test, the ranking of insight factors in the population respectively are communication, insight, productivity, creativity, supervisory, and freedom of action. The ranking of organizational learning components are interpersonal skills, strategic leadership, vision, empowerment, mental model and team learning. Neither of variables are connected to individual features except for supervisory. In the end, the final output of performing the canonical correlation analysis, introduced only one optimal model couple. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insight
  • Organizational learning
  • Supervision
  • Per-spective
  • Canonical Correlations
ابراهیم‌زاده، رضا (1384). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر سازمان یادگیرنده. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریا.
ابراهیمی، تهمینه (1383). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و فرم‌یابی آزمون بینش مدیریتی در مورد مدیران، معاونان و مدیران گروه دانشگاه‌های شهر تهران. دانشگاه آزاد اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
اکرامی، محمود و ملانوری، راضیه (1393). آموزش وپرورش سازمان یادگیرنده. تهران: آذرین مهر.
باغی، زهرا (1382). بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده فرهنگ سازمانی جهت بسترسازی سازمان یادگیرنده در شرکت‌های بزرگ نساجی استان تهران. تهران: دانشگاه تهران، پیان نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
خوش‌نویس، شهره (1388). بررسی ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارکنان با اقتباس از الگوی پیتر سنگه. دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
زارعی متین، حسن (1380). دوازده ویژگی سازمان یادگیرنده. مجله مجتمع آموزشی قم، شماره 10، ص 57-88.
زالی، محمدرضا (1378). نظام اداری یادگیرنده، موثرترین ابزار توسعه. همایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سیدخاموشی، سیدمهدی؛ نظری، ابوالفضل (1387). ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزش‌های اسلامی؛ اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم، ص 155-190.
عباسپور، عباس؛ شرفی، محمد و مقدم، مینا (1392). ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، شماره4.
عباسی، عنایت؛ کابلی، نرجس و فرهادیان، همایون (1392). بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان محیط زیست، کاربرد مدل سازمان یادگیرنده. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دورۀ 44، شمارۀ 2، ص 317-328.
عبدالهی، ابراهیم (1391). بررسی بینش مدیریتی مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه پیام نور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
عجملو، آتوسا (1384). بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم‌یابی مقیاس سنجش مدیران درمورد مدیران گروه دانشگاه‌های شهر تهران. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
عموزاد، محمد؛ فراست خواه، مقصود؛ گلی‌نژاد، الهام (1393). بررسی کم و کیف آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش. فصلنامه آموزش و توسعۀ منابع انسانی، سال اول، شمارۀ 3، ص 91-112.
قربانی‌زاده، وجیه‌الله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. تهران: بازتاب.
کرمی، زهرا (1384). مقایسه بینش مدیران استان سیستان و بلوچستان با بینش مدیران استان خوزستان. تهران: مرکز مدیریت آموزش دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشار نیافته.
محمودی، مهرداد (1390). یادگیری سازمانی انسان‌محور. پیام دریا، شماره 205، ص44-47.
مهدوی، مهدی و علی، منیره (1387). ارزیابی بینش مدیران ستادی و استانی سازمان تربیت بدنی کشور. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شمارۀ 67، ص 49-58.
 
 
Barrio, angel. (2006). Assessing the learning organization profile of Ohio state university extension using the systems-linked organizational model . Marzo,vol.3, no.1(30-45).
Bustinza, O.F., Molina, L.M & Arias-Aranda, D. (2010). Organizational learning and the operational capabilities of the firm. African Journal of Business management, 4 (18), 4067-4078.
Cˇešnovar,Tone. (2010). Influences of Implementing the Learning Organisation on Companies’ Financial and Non-Financial Performances. Managing Global Transitions 8 (3): 285–306.
Dada MO, Akpadiaha B, Ologunagba MM. (2012). Disposition to organizational Learning: A Survey of Selected Construction Industry organisations in Lagos State, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences; 3(2): 487-96.
Devereaux, L. (2005). Merging role- negotiation and leadership practices that influence organizational learning. [Dissertation Abstract Ed. D]. University of Toronto (Canada).
Dixon, N.M. (1999). The Organizational learning cycle: How we can learn collectively. Gower publishing limited.
Euler, M. (2001). Imagery and Formal thinking: Approaches to insight and understanding in physics Education. Retrieved 2015, from researchgate.net.
Feiwel, G.R. (1978). The Intellectual Capital of Michał Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy. University of Tennessee Press.
Friedman, H.H. (2005). Transforming a university from a teaching organization to a learning organization. Review of Business,. Review of Business, 31, (3) 26.
García-Morales, V.J., Lloréns-Montes, F.J & Verdú-Jove, A. (2007). Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs. Technovation. (9) 27,547-568.
He-Chuan, S. (2010). “Conceptual clarifications for organizational learning, learning organization and a learning organization”. Human Resource Development International, 6(2), 153-166.
King, S.W. (2002). Effective leadership for quality achievement and organizational learning. [Dissertation Abstract Ph. D].Portland State University.
Kontoghiorghes. (2008).Constantine.Examining the relationship between learning organization dimensions and change adaptation innovation as well as organizational performance. Oakland University
Kululanga, G.K., Edum-Fotwe, F.T. & McCaffer, R. (2010). Measuring construction contractor's organizational learning. Building Research and Information, 29(1), 21-29.
Pitzer, patricia stone. (2008). A knowledge management policy for a learning organization. UMI Pro quest Digital Dissertation full citation & Abstract. AAT 1449550.
Reilly, M & Scot, P.S. (2010). Dynamic capabilities, absorptive capacity and knowledge sharing: a research agenda into explicating the antecedent factors conducive to subsidiary bargaining power. International Business Conference Trinity College Dublin, Ireland, 1-26. Available from: http://arrow.dit.ie/cgi
Rosete, D. & Ciarrochi, J. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness. Leadership and Organization Development Journal. Bradford: Vol. 26, Iss. 5/6; pg. 388. 12.
Senge, P. M. (2010). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Crown Publishing Group.
Song, J.H., Joo, B & Chermack, T.J. (2009). The dimensions of learning organization questionnaire (DLOQ): a validation study in a Korean context. Human Resource Development Quarterly, 20(1), 43-64.
Spicer, D.P & Sadler- Smith, E. (2006). Organizational learning in smaller manufacturing firms. International Small Business Journal. 24(2), 133-158.