با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل علّی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات با توجه به نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 375 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ای خودگزارشی متشکل از خرده مقیاس‌های باورهای هوشی، اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه، خودکارآمدی رایانه و پذیرش فناوری پاسخ دادند. نتایج پژوهش به‌طور کل‍‍ی نشان داد که باور هوشی افزایشی از طریق واسطه‌گری اهداف تبحری، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه مثبت بر پذیرش فناوری دارای اثر غیر مستقیم و مثبت است. باور هوشی ذاتی نیز از طریق واسطه‌گری اهداف اجتناب - عملکرد، اهداف رویکرد - عملکرد و اضطراب رایانه بر پذیرش فناوری دارای اثر غیر مستقیم و منفی است. همچنین نتایج نشان داد که میزان واریانس تبیین شدۀ پذیرش فناوری در مدل برازش شده برابر با 36 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal Model of the Relationship between Intelligence Beliefs and ICT Ac-ceptance: Mediating Role of Achievement Goals, Computer Anxiety, and Computer Self - Efficacy

نویسنده [English]

  • Ahmad Rastegar

چکیده [English]

This research was done with the aim of preparing a causal model of the relationship between intelligence beliefs and information technology acceptance with regard to the mediating role of achievement goals, computer anxiety, and computer self-efficacy among Shiraz Payame Noor University students using path analysis. For doing so, 375 students from Shiraz Payame Noor University were selected through multistage cluster sampling and answered to a questionnaire consisted of intelligence beliefs, achievement goals, computer anxiety, computer self-efficacy, and technology acceptance scales. The results generally indicated that incremental intelligence beliefs affects technology acceptance indirectly and positively via the mediation of mastery goals, computer anxiety, and computer self-efficacy. Entity intelligence beliefs had indirect negative effects on technology acceptance via the mediation of performance-avoidance goals, performance-approach goals, and computer anxiety. Moreover, the results showed that the explained variance for technology acceptance is 36 percent in the fitted model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Beliefs
  • Achievement Goals
  • Computer anxiety
  • Computer Self-Efficacy
  • ICT Acceptance
تقی‌زاده، هادی؛ عبد خدایی، محمد سعید؛ کارشکی، حسین (1393). "نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد". مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 2، شماره 6، ص 58-41.
حجازی، الهه، رستگار، احمد، قربان جهرمی، رضا (1387). "الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی". فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال هفتم، شماره، 28.
حجازی، الهه؛ نقش، زهرا (1387). "الگوی ساختاری رابطۀ ادراک از ساختار کلاس درس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم‌بخشی در درس ریاضی"، تازه‌های علوم شناختی، دوره 10، شماره 4، 38-27.
دوائی، شیرین؛ امام جمعه، سید محمدرضا؛ احمدی، غلامعلی (1392). "بررسی و تدوین مهارت‌ها و صلاحیت‌های ICT مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری". دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال اول، شماره 1، ص 146-123.
رستگار، احمد؛ صیف، محمد حسن، طالبی، سعید (1393). "ارائه مدل علّی پیش‌بینی اضطراب رایانه بر اساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان فارس)". مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 2، شماره 5، ص 68-55.
طالبی، سعید (1391). "ارائه مدل علّی نقش متغیرهای روان‌شناختی (تجارب رایانه، هنجارهای ذهنی، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه) در استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر مدل دیویس". پایان‌نامه دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور، ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.
محسن‌پور، مریم؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا (1385). "نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران". فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، شماره، 16.
 
 
Achim, N.A & ALKssim, A. (2015). Computer usage: the impact of computer anxiety and computer selfefficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172 (2015) 701 – 708.
Actag, I. Computer self-efficacy, computer anxiety, performance and personal outcomes of Turkish physical education teachers. Educational Research and Reviews, 10(3); 328 – 337.
Adeyemi, T.O. & Olaleye, F.O. (2010). Information communication and technology (ICT) for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(2), 106-113.
Beckers, J.J. & Schmidt, H.G. (2001). The structure of computer anxiety: A six-factor model. Computers in Human Behavior, 17, 35-49.
Blackwell, L.S., Trzesniewski, K. & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78, 246–263.
Braten, I. & Stromso, H. (2003(. Epistemolo-gical belief and implicit theories of intelligence as predictos of achievement goals. Contemporary Educational Psychology. 29, 371-388.
Chatzoglou, P.D.; Sarigiannidis, L.; Vraimaki, E. & Diamantidis, A. (2009). Investigating Greek employees’intention to use web-based training. Journal of Computers & Education, 53, 877-889.
Delice, M. (2009). Explanation of police officers` information technology acceptance using the technology acceptance model and social cognitive theory. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville.
Dupeyrat, C. & Marian, C.2005(. Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational psychology. 30, 43-59.
Dweck, C.S. (2011). Self-theories. In P. Van Lange, A. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds.), Handbook of theories in social psychology.
Dweck, C.S. & Leggett, E.L. (1988(. A social- cognitive approach to motivation personality. Psychological review, 95, 256-273.
Dweck, C.S. & Molden, D.C. (2005). Self-theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.), the handbook of competence and motivation. New York: Guilford.
Elliot, A. & Church, M.A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 72(1), 218-232.
Fagan, M. H & Neill, S (2004), An Empirical Investigation into the Relationship between Computer Self-efficacy, Anxiety, Experience, Support and Usage. Journal of Computer Information Systems.
Hwang, Y. & Yi, M. (2002). Predicting the use of web-based information systems: Intrinsic motivation and self-efficacy, Eighth Americas Conference on Informational systems
Jahromi, G. Reza., Lavasani, G. Masoud., Rastegar, A., Mooghali, A. (2010). Presenting a model of predicting computer anxiety in terms of epistemological beliefs and achievement goals. Computers in Human Behavior, Volume 26, Issue 4, Pages 602-608.
Jillian Dell, Director. (2009). Learning federation secretariat Australian rducation system Afficial committee Adelaide, South Australia using ICT for quality in teaching learning for evaluating processes.
Johnson, R.D. (2005). An empirical investigation of sources of application-specific computer-self-efficacy and mediators of the efficacy-performance relationship. Int. J. Human-Computer Studies, 62, 737-758.
Khatib Zanjani N, Zandi B, Farajollahi M, et al. The Structured Analysis of Requirements and Challenges of E-Learning and Proposing a a Practical Model for Successful Implementation of E- Courses in Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11(8): 995-1009. [In Persian]
Ku, C.H. (2009). Extending the Technology Acceptance Model Using Perceived user Resources in Higher Education Web- based Online Learning Courses, Doctoral Dissertation Research, University of Central Florida. Orlando
Liu, D.; Tian, H., Wang, B. & Huang, S. (2011). Integrating TTF and TAM perspectives to explain mobile knowledge work adoption. Journal of Convergence Information Technology, 4(6), 50-63.
Middleton, M.J. & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology. 89(4), 710-718..
Midgley. C. & Urdan, T. (1995). Predictors of middle school students use of enhandicapping sterategies. Journal of Early adolescence. 15, 389-411.
Mohed shah, M., Roshidi, H. & Embi, R, (2012). Computer anxiety: data analysis. 3rd International Conference on e-Learning ICEL, 23-24 November 2011, Bandung, Indonesia.
Park, S.K. (2009). An analysis of the technology acceptance model in understanding university students’ behavioral intention to use e-learning. Educational Technology & Society, 12(3), 150-162.

Powell, L, Anne, (2013). Computer anxiety: Comparison of research from the 1990s and 2000s, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 67, Pages 275-2

Ryan, A.M. & Pintrich, P.R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attudes in adolescent‘s help seeking in math class. Journal of educational psychology. 2, 326-341.
Samiento, Pablo Manual Cardenas. (2009). The Study on Behavioral Intention of Use towards a Clinical Decision Support Systems: A Casa in CNS La Paz- Bolivia, Master thesis, National Chang Kung University.
Schunk, D.H., Pintrich, P.R. & Meece, J.L. (2008). Motivation in education: Theory, research and applications (3rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall.
Shiue, Y.M. (2007). Investigating the sources of teachers’ instructional technology use through the decomposed theory of planned behavior, educational computing research, Vol. 36(4) 425-453.
Spinath, B. & Pelster, J.S. (2003). Goal orientation and achievement: the role of ability self-concept and failure perception. Learning and Instruction.13, 403 – 422 (http//www. Sciencedirect. Com).
Tamjid S, Rezaei Sharifabadi S. Study of Effective Usage of Information Technology by Residents in Iran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration 2010;
Tanaka, A.; Takehara, T. & Yamauchi, H. (2006). Achievement goals in a presentation task: Performance expectancy, achievement goals, state anxiety, and task performance. Learning and Individual Differences, 16, 93-99.
Teo, T.; Lee, C.B. & Chai, C.S. (2007). Understanding per-service teachers’ computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model, Journal of computer assisted learning, 24,128-143.
Vermetten, Y.J.; Lodewijks, H.G & Vermunt, J.D. (2001). The role of personality traits and goal orientation in strategy use. Contemporary Educational Psychology. 26, 149-170. (http://www.sciencedirect.com).
Wolters, C.A. & Daugherty, S.G. (2007) Goal Structures and Teachers’ Sense of Efficacy: Their Relation and Association to Teaching Experience and Academic Level. Journal of Educational Psychology; 99(1): 181–193.
Yi, M.Y. & Hwang, Y. (2003). Predicting the use of web-based information systems: Self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model. International Journal of Human –Computer Studies, 59, 431-449. doi:10.1016/s1071-5819(03)001149.