با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه روان شناسی،دانشگاه سمنان

3 نویسنده ی رابط،دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان

چکیده

مشکلات یادگیری ریاضی از این نظر مهم‌اند که همۀ کودکان نیاز دارند تا در سال‌های نخست مدرسه محاسبات ریاضی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش حل مسئلۀ ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه شامل 36 دانش‌آموز دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه کانرز، پرسش‌نامۀ خودکارآمدی عمومی شرر، آزمون حل مسئلۀ ریاضی معلم ساخته، آزمون هوش وکسلر برای کودکان، آزمون تشخیصی کی‌مت بود. پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mathematic problem – solving training with playing – based method on attention ,problem – solving and self – efficacy in student with mathematic learning disability

نویسندگان [English]

  • Iman Allah bigdeli 1
  • Mohammad Ali Mohammadifar 2
  • Alimohammad Rezaei 2
  • Abbas AbdolHoseinzadeh 3

چکیده [English]

Problems of learning Mathematics are important because all children need to do mathematical calculations in their early years of school. The present study intends to examine the effect of mathematic problem – solving training with playing – based method on attention, problem – solving and self – efficacy in students with mathematic learning disability. In this quasi – experimental study, a pretest – posttest design with a control group was used. The population included all male and female students with mathematic Learning disability who studied in primary schools of Torbat-e-Heydarieh city in the academic year 2015-2016. The sample included 36 male and female students with mathematic Learning disability that were selected through one – stage cluster sampling and assigned randomly in to experimental group and control group. The research instruments used in this study included conners questionnaire, sherer General self – efficacy scale, teacher – made mathematic test, wechsler Intelligence scale for children and key math Diagnostic Test. Pretest and posttest were administered on both groups...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematic Learning Disorder
  • problem – solving
  • Attention
  • Self – Efficacy
  • Playing – based Training
آموزش و پرورش ایالت بریتیش کلمبیا (1394). اختلالات یادگیری، راهبرد‌هایی برای معلمان (ترجمۀ معصومۀ خسروی و عباس عبدالحسین‌زاده). سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2011).
استرنبرگ، رابرت (1387). روان‌شناسی شناختی (ترجمۀ کمال خرازی و الهۀ حجازی).تهران: انتشارات سمت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2006).
السون، متیو. اچ؛ هرگنهان، بی. آر. (1390). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری (ویرایش هشتم). ترجمۀ علی اکبر سیف. تهران: دوران. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2009).
برگ، لورا .‌ای. (1386) روان‌شناسی رشد (جلد اول). (ترجمۀ یحیی سید محمدی). تهران : ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
تامس، رابرت موری (1385). نظریه‌های نوین در تحول انسان. ترجمۀ حامد برآبادی و حمیدرضا آقا محمدیان. تهران: نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
تکلوی، سمیه (1390). تأثیر آموزش بازی‌درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای نا توانی‌های یاد‌گیری، مجله نا توانایی یاد‌گیری، 1(1)، 59-44.
جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی (1388). الگو‌های تدریس، 2004 (ترجمۀ محمد رضا بهرنگی). تهران: انتشارات کمال تربیت. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2004).
خوشابی،کتایون (1381). بررسی میزان شیوع اختلال بیش‌فعالی / کمبود توجه در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
رحیمیان بوگر، اسحاق (1391). پیش‌بینی‌کننده‌های جمعیت‌شناختی اختلال‌های یاد‌گیری در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان، مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری. 1(2)، 42-22.
ریو، جان مارشال (1385). انگیزش و هیجان (ترجمۀ یحیی سید محمدی). تهران: ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).
شریفی ساکی، شیوا؛ فلاح، محمدحسین؛ زارع، حسین (1393). نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداری ریاضی و ادراک از محیط کلاسی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت. مجلۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 1(4). 28-18.
شهیم، شیما (1383). مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر برای کودکان. انطباق و هنجاریابی شیراز. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
عزیزی ابرقویی، محسن (1387). رابطۀ بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
علایی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی خرایم، سارا (1391). مقایسۀ باور‌های خودکارآمدی و انگیزۀ پیشرفت در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری، 1(3)،104- 85. .
قرائی، نفیسه و فتح آبادی، جلیل (1392). اثربخشی بازی‌درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی دچار نشان گان داون. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی، 2(26)،40-25.
کریمی، یوسف (1389). اختلالات یاد‌گیری. تهران: انتشارات ساوالان.
محمد اسماعیل، الهه و هومن، حیدرعلی (1381). انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی‌مت. تهران: انتشارات آموزش و پرورش استثنایی کشور.
محمودی، مریم؛ برجعلی، احمد؛ علیزاده، حمید؛ غباری بناب، باقر؛ اختیاری، حامد؛ اکبری زردخانه، سعید (1395). تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی. مجلۀ پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی. 4(13)، 48-69.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره (1392). مقایسۀ نارسایی هیجانی، باور‌های خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)،91-78.
هالاهان، دانیل پی؛ کافمن، جیمز. ام و پولین، پیچ سی (1393). یادگیرندگان استثنایی (ترجمۀ علی مشهدی، سعید تیموری و نادر باقری). مشهد: به نشر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2009).
هومن، حیدرعلی (1377). اندازه‌گیری روانی و فن تهیه تست تهران: پارسا.
 
American psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical Manual Disorders. DSM - Fifth Edition.
Astramovich, R.L.; Lyons, C. & Hamilton, N.J. (2015). Play therapy for Children with Intellectual Disabilities. Journal of child and Adolescent counseling.1,27-36.
Bagherizadeh, H. (2015). The Effect of play Therapy on symptoms of oppositional defiant disorder in Boys Aged 5 to 10 Years old. International. Journal of Learning & Development. 5(2),48 – 55.
Bailey, D.H.; Sigler, R.S. & Geary, D.C. (2014). Early predictors of middle school fraction knowledge. Developmental. Science, 10, 775-785.
Bandura, A. (1997). Self – efficacy in changing societies. Newyork: Cambridge university press.
Butterworth, B.; varma, S. & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia:from brain to education. Science, 332, 1049-1053.
Carmichael, K.D. (2006). Play therapy:A introduction.Glenview,il.prentice Hall.
Chung–Hung, L. (2013). Game– based remedial instruction in mastery Learning for upperprimary school student. Journal of Educational Technology & society,16(2), 271-281.
Clark, C. (2006). Therapeutic advantages of play. Mahwah,Nj; Lawrence Erlbaum.
Clements,D.H; sarama, j, spitler, M; lange, A.A; & wolfe, C.B. (2011). Mathematics learned by young children in an intervention based on learning trajectories.Journal for Research in Mathematics Educution,42,127- 166.
Geary, D.C. (2011). Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: A five year longitudinal.Devpsychol, 47 (6), 1539-1552.
Geary, D.C. (2013). Consequences, character-istics and causes of mathematical Learning disabilities and persistent low achievehen. J Dev-Be ha Pediatr. 32(3), 250,253.
Geary, D.C. (2013). Eerly foundations for mathematics Learning and their realations to learning disabilities.Current Directions in Psychological Science,22(1),23-27.
Geary, D.C.; Hoard, M.K.; Nugent, L. & Bailey, D.H. (2012). Muthematical cognition deficits in children Learning disabilities and persistent Low achievement:A five – year prospeetive study.journal of Educational Psychology.104(1),206- 223.
Herrero, D.; Castillo, H.D. & Monjelut, N. (2014). Evolution and natural selection: Learning by Playing and reflection.New Approaches in Educational Research, 3(1)26-33.
Jafari, M; Nasirian, M. & Barzegar, K. (2014). Effectiveness of the training,play therapy Axlin approach on improving childrem's coping with attention deficit hyperactivity disorder, affention deficit.Techical journal of Engineering and Applied Science,u(3),170- 175.
Leben, N.Y. (2000). Directive Group play therapy:60 structured games for the treatment of ADHD, law self – Esteem and Traumatized children.Morning Glory Tretment center for children. Pflugerville, TX, (512 – 251 - 3298).
Linnet, K.M.; Dalsgaard, S.; Obel, C.; Wisborg, K.; Henriksen, T.B. & Rodrigues, A. (2003). Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention deficit/ hyperactivity disorder and associated behaviors: Review of the current evidence.American Journal Psychiatry, 160(6), 1028-1040.
Rennie, J. (2007). Learning disability. Physical therapy treatment and management collaborative approach. Padstow: cornwall.
Sohrabi, R; Mohammadi, A. & Adalatzadeh, G.A. (2013). Effectiveness Of group counseling with Problem Solving approach on educational Self – efficacy improving. Original Research Article –Social and Behavioral Sciences, 84,1782- 1784.
Swan, K.L. & Ray, D.C. (2014). Effeccts of child – centered play therapy on irritability and hyperactivity behaviors of children with intellectual disabilities.journal of Humanistic counseling.53,120-133.
Tekin, G. & Sezar, O. (2010). Applicability of play therapy in turish early childhood education system to day and future. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5,50-54.
Wong, T. & Tang, J. (2015). Identification of children with mathematics learning disabilities (MLD) using Latent class growth analysis. Res Dev Disabil. 35(11), 2906-20.