با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

10.30473/etl.2023.64554.3830

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی انجام شد. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام‎نور شهر تهران بود. روش نمونه ‎گیری به صورت هدفمند با حجم نمونه برای با 384 بود. پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی و سرزندگی تحصیلی دهقانی‎زاده و حسین ‎چاری (1391) به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. روایی محتوایی ابزار با تکیه بر دیدگاه متخصصان و روایی ملاکی بر اساس ضریب همبستگی با سرزندگی تحصیلی تأیید گردید. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه 19 گویه ای مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی دارای چهار مؤلفه اساسی مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی، مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند یادگیری ‌ یاددهی، تعیین و اجرای قوانین و مدیریت ارتباطات و کار تیمی است. تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نشان گر این بود که گویه های سازه چهاربعدی مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی از اعتبار لازم برخوردار است. در نتیجه، در شرایطی که آموزش حضوری به سبب وقوع بحران‎هایی همچون بیماری های همه‎گیر، بلایای طبیعی یا آلودگی هوا با چالش روبرو می شود و معلمان مجبور به آموزش به صورت مجازی هستند، سنجش ابعاد مدیریت هدفمند کلاس مجازی و دریافت بازخورد اصلاحی بر اساس آن می تواند ابزاری کاربردی برای بهبود بروندادهای یادگیری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Virtual Classroom Purposeful Management Questionnaire

نویسندگان [English]

  • kamran sheivandi cholicheh 1
  • fazlollah hasanvand 2
  • Saeed Abdolmaleki 3
  • Masoumeh Mohammadi 4

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 Student of Educational Psychology,, Allameh Tabataba'i University

3 3. Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Phd candidate at Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this study was  constructing and validating of purposeful classroom management questionnaire in virtual education. The statistical population included students of public and Payame Noor universities in Tehran. Convenient sampling method was used and sample size according to Morgan table for unlimited communities was equal to 384 cases. Researcher-made purposeful management questionnaire and the Dehghanizadeh and HosseinChari Academic Buoyancy (2014) were used for data collection. Exploratory factor analysis and first and second order confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The content validity of the questionnaire was confirmed based on the views of experts and the criterion validity was confirmed based on the correlation coefficient with Academic Buoyancy. Exploratory factor analysis showed that the purposeful classroom management questionnaire have four basic components. First and second order factor analysis indicated that the four-dimensional structural of purposeful classroom management were valid. As a result, in a situation where face-to-face education is challenged due to crises such as epidemics, natural disasters or air pollution and teachers are forced to teach virtually, measuring the dimensions of purposeful classroom management and Receiving corrective feedback based on it can be a practical tool to improve learning outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom Purposeful Management
  • Virtual Educa-tion
  • Academic Buoyancy
  • Validity
  • Reliability