با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی انجام شد. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام‎نور شهر تهران بود. روش نمونه ‎گیری به صورت هدفمند با حجم نمونه برای با 384 بود. پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی و سرزندگی تحصیلی دهقانی‎زاده و حسین ‎چاری (1391) به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. روایی محتوایی ابزار با تکیه بر دیدگاه متخصصان و روایی ملاکی بر اساس ضریب همبستگی با سرزندگی تحصیلی تأیید گردید. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه 19 گویه ای مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی دارای چهار مؤلفه اساسی مدیریت ابزار و امکانات و روش آموزشی، مدیریت حضور فعال دانشجویان در فرایند یادگیری ‌ یاددهی، تعیین و اجرای قوانین و مدیریت ارتباطات و کار تیمی است. تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نشان گر این بود که گویه های سازه چهاربعدی مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی از اعتبار لازم برخوردار است. در نتیجه، در شرایطی که آموزش حضوری به سبب وقوع بحران‎هایی همچون بیماری های همه‎گیر، بلایای طبیعی یا آلودگی هوا با چالش روبرو می شود و معلمان مجبور به آموزش به صورت مجازی هستند، سنجش ابعاد مدیریت هدفمند کلاس مجازی و دریافت بازخورد اصلاحی بر اساس آن می تواند ابزاری کاربردی برای بهبود بروندادهای یادگیری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Virtual Classroom Purposeful Management Questionnaire

نویسندگان [English]

  • kamran sheivandi cholicheh 1
  • fazlollah hasanvand 2
  • Saeed Abdolmaleki 3
  • Masoumeh Mohammadi 4

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 Student of Educational Psychology,, Allameh Tabataba'i University

3 3. Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Phd candidate at Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this study was  constructing and validating of purposeful classroom management questionnaire in virtual education. The statistical population included students of public and Payame Noor universities in Tehran. Convenient sampling method was used and sample size according to Morgan table for unlimited communities was equal to 384 cases. Researcher-made purposeful management questionnaire and the Dehghanizadeh and HosseinChari Academic Buoyancy (2014) were used for data collection. Exploratory factor analysis and first and second order confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The content validity of the questionnaire was confirmed based on the views of experts and the criterion validity was confirmed based on the correlation coefficient with Academic Buoyancy. Exploratory factor analysis showed that the purposeful classroom management questionnaire have four basic components. First and second order factor analysis indicated that the four-dimensional structural of purposeful classroom management were valid. As a result, in a situation where face-to-face education is challenged due to crises such as epidemics, natural disasters or air pollution and teachers are forced to teach virtually, measuring the dimensions of purposeful classroom management and Receiving corrective feedback based on it can be a practical tool to improve learning outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom Purposeful Management
  • Virtual Educa-tion
  • Academic Buoyancy
  • Validity
  • Reliability
دهقانی‎زاده، محمدحسین؛ حسین‎چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی و سلیمانی‎خشاب، عباسعلی (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‎ای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی. 32 (9)، 30-1.
هومن، حیدرعلی (1387). مدل‎یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران. سمت.
 
 
Awad, A. (2016). The challenge of classroom leadership and management facing newly appointed teachers. American Journal of Educational Research, 4 (2), 25–29.
Cavanaugh, T. W. (2017). Online class management strategies and lessons learned. Journal of Science, 2, 2-12.
Cho, V., Cumings, M. K., & Claughton, I. (2020). The past and future technology in classroom management and school discipline: A systematic review. Teaching and Teacher Education. 90 (1), 2-12.
Diaz, C., González, G., Ramirez, L. L., Parra, J. A. (2018). Validation of a Classroom Management Questionnaire for pre and Inservice Teachers of English, Revista Colombiana de Educación. 75 (2), 1-10.
Garland, D., Garland, V., Vasquez, E. (2013). Management of classroom behaviors: Perceived readiness of education interns. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13 (2), 133 – 147.
Goh, P., & Sandars, J. (2020), a vision of the use of technology in medical education after the covid-19 pandemic, Journal volume & issue. 9 (1), 1-10.
Holding Kay, r (2018), Developing a Metric to Assess the Quality of Virtual Learnin. 10th International Conference on Education and New Learning TechnologiesAt: Palma de Mallorca, Spain.
Kavrayici, C. (2020), the relationship between classroom management and sense of classroom community in graduate virtual classrooms, Turkish Online Journal of Distance Education, 22 (7), 112 – 134.
Kaytlynn, M. (2019). The Implementation of Online Classroom Management Professional Development for Beginning Teachers. Dissertations for Doctor of Education. Dallas Campus (Online), Abilene Christian University.
Lathifah, Z., Helmanto, Z., Maryani, N.(2020). The Practice of Effective Classroom Management in COVID-19 Time. International Journal of Advanced Science and Technology. 29 (7), 3263-3271
Laux, D., Luse, A., & Mennecke, B. E. (2016). Collaboration, connectedness, and community: An examination of the factors influencing student persistence in virtual communities, Computers in Human Behavior. 57 (2), 452-464.
Lee, J., So, H. J., Ha, S., Park, K. (2021), Unpacking Academic Emotions in Asynchronous Video-based Learning: Focusing on Korean Learners’ Affective Experiences, Asia Pacific Education Research. 30 (3): 247–261.
Marzano, R. J. (2003). Classroom management that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Meskhi, B., Ponomareva, S., and Ugnich, E. (2019). E-learning in Higher Inclusive Education: Needs, Opportunities and Limitations. International Journal of Education Management. 33 (3), 424 – 437.
Oparaji. I. C., Igbokwe, I. C., & Ugwude, A. (2020). Class management as predictor of students’ academic achievement in public secondary schools in Awka South of Anambra State, International Journal of Applied Research, 6 (6), 353-357.
Sadeghi, M. (2019). A Shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. International Journal of Research English Education, 4 (1), 80–88.
Slater, Eileen V.; Main, Susan (2020). A measure of classroom management: validation of a pre-service teacher self-efficacy scale. Journal of Education for Teaching, 1(2), 1–15.
Smith, D. (2016). Teacher Styles of Classroom Management. The Journal of Educational Research. 23 (2), 277-282.
UNESCO International Research and Training Centre for Rural Education, (2020) Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-COVID-19-Outbreak: Smart Learning Institute of Beijing Normal University
Webster, S. C., & Reid, M. J. (2003). The Incredible Years parent, teachers, and children training series: A multifaceted treatment approach for young children with conduct problems.
Wei, H. C., & Chou, C. (2020). Online learning performance and satisfaction: do perceptions and readiness matter? Distance Education journal. 41 (1), 1-12.