با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران دانشگاه یزد

3 استادیار مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.30473/etl.2023.64123.3801

چکیده

مطالعه حاضر، به دلیل بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‌ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، توانایی این را دارا است که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تأثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل به تعداد ۱۴۴۷۰ نفر بودند، که تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه‎گیری دردسترس و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده‎اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‎های استاندارد کمال‎گرایی هیل (۲۰۰۴)، پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (۲۰۱۱)، پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (۱۹۶۹) و مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی SLSI گادزلا (۱۹۹۱) بوده‎است. روایی پرسشنامه‎ها با استفاده از روش روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه‎ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده نرم‎افزارهای2 SmartPLSو SPSS 26 انجام شده‎است. بررسی نتایج نشان داد که ‎کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی به صورت مستقیم تأثیر مثبت دارد. اجتناب تجربه‎ای بر تنیدگی تحصیلی به صورت مستقیم تأثیر مثبت دارد. کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در پیش‎بینی تنیدگی تحصیلی به صورت غیرمستقیم (به واسطه ترس از ارزیابی منفی) تأثیر مثبت دارد. در نهایت با توجه به یافته‎ها می‎توان نتیجه گرفت که ترس از ارزیابی منفی قادر است رابطه بین کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای با تنیدگی تحصیلی را میانجی‎گری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of negative perfectionism and experiential avoidance in academic stress with mediating role of fear of negative evaluation in Yazd university students

نویسندگان [English]

  • fatena Daneshjo 1
  • kazem barzegar bafrooei 2
  • Hossein Hassani 3

1 Master of Educational Psychology, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Science, Yazd University, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Science, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The present research investigates the role of negative perfectionism and experiential avoidance in academic stress with the mediating role of fear of negative evaluation in Yazd University students. The type of research is descriptive correlation. The statistical population of research are all 14470 students of Yazd University who were studying in the academic year 2021-2022, of which 384 were selected by the available method and using Morgan table. Theresearch instruments included the standard questionnaires of perfectionism of Hill (2004), the acceptance and practice questionnaire of Bond et al. (2011), Fear of Negative Assessment of Watson & Friend (1969), and Godzella SLSI Student Stress Scale (1991). The validity of the questionnaire is confirmed by using the divergent validity method with PLS software and the reliability of the questionnaire is confirmed by using Cronbach's alpha test. Data analysis is performed using SPSS26 and SmartPLS2 software’s. The results showed that the two variables of negative perfectionism and experiential avoidance have significant effect on predicting academic stress. The two variables of negative perfectionism and empirical avoidance have significant effect on predicting academic stress with the mediating role of fear of negative evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Perfectionism
  • Experimental Avoidance
  • Academic Stress
  • Fear of Negative Evaluation
  • students