با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه پیام نور دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

2 دانشیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد گسترش آموزش مجازی یا الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی هستیم. آموزش مجازی که مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، کلاسهای درس مجازی ، آموزش مبتنی بر وب وغیره است، نقطه عطف همگرایی آموزش و اینترنت شناخته می شود. وجود مسائلی مانند هزینه کلاس های حضوری, هزینه رفت و آمد, وجود ترافیک و آلودگی و بسیاری از مشکلات معمول سبب افزایش محبوبیت آموزش های مجازی و گسترش این نوع آموزش شده است. هرچند این مقوله می تواند مسایلی را برای رویارویی استاد دانشجو نیز ایجاد کرده باشد. در این پژوهش سعی شده است مزایا و معایب آموزش مجازی مورد بررسی قرار گیرد؛ در این راستا جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوده که طی یک پژوهش میدانی با تهیه پرسشنامه‌ای با ۴۰ پرسش (۲۰ پرسش مربوط به مزایا و ۲۰ پرسش مربوط به معایب ) آموزش مجازی از دانشجویان پرسیده شده است شد که رتبه هر یک از شاخص‌های مربوط به مزیت کلاس های آموزشی باروش سوارا به دست آمده است و ۳ شاخص مهم آن عبارتند از: شاخص‌های کاهش نیاز به فرم و لباس آموزشگاهی، رفع مشکل خوابگاه و کاهش هزینه‌های جابجایی از مهم‌ترین شاخص‌های مزیتی قلمداد شده است و همچنین از معایب آموزش مجازی که از رتبه های۱تا۳ به روش سوارا بدست آمده است، می‌توان به فقدان تحرک بدنی و خیره شدن طولانی به کامپیوتر، تغییر سبک زندگی دانشجویان وهمچنین فقدان تناسب بین پرسش‌های آزمون و زمان پاسخ‌دهی اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Indicators Related to Advantages and Disadvantages of Virtual Teaching: A Case of Persian Gulf University

نویسندگان [English]

  • Mahshad Shahbandarzadeh 1
  • Hassan Soleimani 2

1 Department of Applied Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Applied Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, with the increasing development of technology, we are witnessing the expansion of a category called virtual education or e-learning and the production of electronic content. Virtual education, which is a wide range of applications and educational methods, including computer-based education, virtual classrooms, web-based education, etc., is known as the turning point of the convergence of education and the Internet. Issues such as the cost of face-to-face classes, travel costs, traffic and pollution, and many common problems have increased the popularity of e-learning and the expansion of this type of training. However, this category can also create problems for the student-teacher confrontation. In this research, it has been tried to examine the advantages and disadvantages of virtual education; In this regard, the study population was the students of the Persian Gulf University. During a field study, students were asked to prepare a questionnaire with 40 questions (20 questions related to the advantages and 20 questions related to the disadvantages) of virtual education. The advantages of Baroush Savara training classes have been obtained and its 3 important indicators are: the indicators of reducing the need for school uniforms, solving the problem of dormitory and reducing transportation costs are considered as the most important advantages and also the disadvantages of virtual education. Rated from 1 to 3 by the Savara method, we can mention the lack of physical activity and long staring at the computer, changes in students' lifestyles, as well as the lack of fit between the test questions and the answer time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicators
  • Prioritization
  • Advantages
  • Disadvantages
  • Virtual Learning
آذری، روشنک (1399). سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) دانشگاه فرهنگیان: بررسی مزایا و معایب بر اساس تجربیات استادکاربر (1394-1399). دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره، دوره 6، شماره 13، 68-90.
باکوئی، فاطمه.، ارزانی، افسانه.، ادیب راد، هاجر.، عباسی، راضیه (1400). تبیین دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید- 19: یک مطالعه کیفی. نشریه آموزش پرستاری، دوره 10، شماره 1، 92-104.
بدن آرا، آیدین.، امامی سیگارودی، عبدالحسین.، کاظم نژاد لیلی، احسان.، پورشیخیان، مجید (1397). مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول آموزش در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره 10، شماره 1، 48-55.
بهرامی، یوسف.، حسنی، حسین.، مقصودی قره بلاغ، عباس (1399). به‌کارگیری روش SWARA-MOORA به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس در ورقه 1:100000 ابهر، ایران. نشریه مهندسی منابع معدنی، دوره 5، شماره 2، 1-20.
شاهمحمدی، انور، عزیزی، نعمت اله (1401). شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر کیفیت در نظام اموزش از راه دور: مورد دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره اول، پیاپی 37، 67-86.
شعبانی، ساسان.، محمودی، مهدی (1398). آموزش مجازی؛ مزایا و محدودیت‌ها؛ فرصت‌ها و چالش‌ها. مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، شماره 45، 29-48.
علوی نائینی، مینا.، زندیه، مصطفی.، نجفی، سید اسماعیل.، سجادی، سید مجتبی (1400). ارائۀ یک روش تصمیم‌گیری گروهی ترکیبی برای بررسی توسعۀبیودیزل نسل سوم در ایران. نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال 11، شماره 1، 36-47.
معنوی‌فر، لیدا.، جمالی، جمشید (1391). مزایا و موانع آموزش ترکیبی حضوری -مجازی درس هماتولوژی عملی از دیدگاه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، شماره 8، 619-628.
 
Alqudah, N. M., Jammal, H. M., Saleh, O., Khader, Y., Obeidat, N., & Alqudah, J. (2020). Perception and experience of academic Jordanian ophthalmologists with E-Learning for undergraduate course during the COVID-19 pandemic. Annals of Medicine and Surgery, 59, 44-47.
Castro, M. D. B., & Tumibay, G. M. (2021). A literature review: efficacy of online learning courses for higher education institution using meta-analysis. Education and Information Technologies, 26(2), 1376-1385.
Davis, N. L., Gough, M., & Taylor, L. L. (2019). Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting it right. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19(3) 256-263.
De Paepe, L., Zhu, C., & Depryck, K. (2018). Online Dutch L2 learning in adult education: educators’ and providers’ viewpoints on needs, advantages and disadvantages. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 33(1), 18-33.
Dinh, L. P., & Nguyen, T. T. (2020). Pandemic, social distancing, and social work education: Students’ satisfaction with online education in Vietnam. Social Work Education, 39(8), 1074-1083.
Dumford, A. D., & Miller, A. L. (2018). Online learning in higher education: exploring advantages and disadvantages for engagement. Journal of Computing in Higher Education, 30 (3), 452-465.
Dung, D. T. H. (2020). The advantages and disadvantages of virtual learning. IOSR Journal of Research & Method in Education, 10(3), 45-48.
Shim, T. E., & Lee, S. Y. (2020). College students’ experience of emergency remote teaching due to COVID-19. Children and youth services review, 119, 105578.
Sindiani, A. M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M. M., Rawashdeh, H., & Tawalbeh, L. I. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186-194